Gode spillvaner

Av og til spiller vi spill i barne­ha­gen bare for å spille spill. Der det er sagt, kat­ta ut av sekken! Slik kan man vel ikke si, i hvert fall ikke uten å si noe mer? Noe mer om utvikling? Læring? Sosial utjevn­ing? Kreativ bruk? Noen ganger spiller vi spill for å...
Nye digitale festligheter

Nye digitale festligheter

Myr­ertop­pen er igjen del av utvikling av app for unger. Men denne gan­gen er utgangspunk­tet et behov som har dukket opp i dig­i­tal lek og utforsk­ing. Rock Pock­et Games har søkt og fatt tildelt spill midler for å utvikle en app­likasjon hvor barn selv kan lage...

Viktigheten av kreativitet

Kreativitet ekspert Sir Ken Robin­son utfor­dr­er hvor­dan vi ser på utdan­nin­gen av våre barn. Han ønsker en endring i hvor­dan vi ser på barn og læring og men­er at det utdan­ningssys­temet vi har elim­iner­er kreativ tekn­ing, samar­beid rundt ideer og nyskap­ing....

Digital barnehagepraksis

Sen­teret for IKT utdan­ni­gen har vært opp­merk­somme på det arbei­det som har blitt gjort med dig­i­tale verk­tøy i Myr­ertop­pen barnehage. På for­si­den av Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen lig­ger nå en artikkel og to blog­g­poster som omhan­dler vårt arbeid....