Sen­teret for IKT utdan­ni­gen har vært opp­merk­somme på det arbei­det som har blitt gjort med dig­i­tale verk­tøy i Myr­ertop­pen barnehage.

På for­si­den av Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen lig­ger nå en artikkel og to blog­g­poster som omhan­dler vårt arbeid.

 

 

 

Artikkel “Nyskapende samar­beid med IKT nærin­gen” jeg del­tok på dette frokost­møte som rep­re­sen­tant fra prak­s­is­fel­tet med med inn­legg om kreativ bruk av IKT generelt og iPad spesielt.

I til­legg informerte jeg litt om det samar­bei­det jeg som ped­a­gogisk led­er og IKT ans­varlig i  Myr­ertop­pen barne­hage har med app­likasjon­sutviklings­fir­ma Rock­Pock­etGames.

De siste to opp­da­terin­gene  fra bloggen til Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen har link inn til det arbei­det som vi gjør med IKT i Myr­ertop­pen barnehage.

På Bloggen til Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen er det pub­lis­ert en blog­g­post om “IKT og kvalitet, Trond­heim er med” som også Nina Bøl­gan har nevnt på sin barne­hage­blogg om barn og IKT. I den forbindelse var jeg tilst­ede og holdt et inn­legg om iPad i barne­ha­gen. Både kreativ bruk, litt om mulighetene som lig­ger i iPad som verk­tøy i mer spe­sialped­a­gogisk bruk og litt om blogg som verk­tøy for doku­men­tasjon av ped­a­gogisk prak­sis. Å blogge fra barne­ha­gen og opprette en barne­hage­blogg er på mange måter veldig nyt­tig. Jeg har skrevet litt om det HER og skal inn i et bokpros­jekt om net­topp den pros­essen som lig­ger bak barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barnehage.

I blog­g­posten “Ped­a­gogikk og iPad” skriv­er Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen om den artikke­len Aften­posten laget etter et besøk hos oss i Myr­ertop­pen barnehage.