Blogg som dokumentasjonsverktøy

Blogg som dokumentasjonsverktøy

Inten­sjo­nen med å blogge fra barne­ha­gen er å ha en are­na for sys­tem­a­tis­er­ing av ped­a­gogisk doku­men­tasjon. Vi skaper oss et gal­leri og dynamisk arkivskap.  Vi har av ulike grun­ner val­gt å anonymis­ere bildene og job­ber bevisst med etikkiken rundt...

Barnehageblogging og etikk

Det er vik­tig å være bevisst hva og hvor­dan man formi­dler når man blog­ger fra en barne­hage. Jeg doku­menter­er barn og vok­snes virk­somhet på blogg. Bloggen er et gal­leri og dynamisk arkivskap. Men i til­legg dukker det stadig opp nye sider og fordel­er med at...