Oppdragsgivere

Svelvik kom­mune, Larvik kom­mune, Oppegård kom­mune, Frogn kom­mune, Mod­um kom­mune, Tvedestrand kom­mune, Settda­gene, Aka­sia, Bydel Frogn­er, Rykkin kom­mune, Bergen kom­mune, Skrivesen­teret, Askøy kom­mune, Bydel Vestre Aker, Ski kom­mune, Norsk kul­turskol­eråd, Bydel Nor­dre Aker, Pio­ner barne­hager, NTNU, Nasjon­alt sen­ter for kun­st og kul­tur i opplærin­gen og Rik­skon­sertene i samar­beid med Høyskolen i Oslo og Aker­shus, Trom­sø kom­mune, Utdan­ningse­taten i Oslo (Helse– og oppvek­stfag), Fag­for­bun­det, Utdan­nings­for­bun­det, Moss kom­mune, Øvre Eik­er kom­mune, Stat­sPed, Oslo kom­mune, Øst­landske lær­erstevne, Fredrik­stad kom­mune, Aurskog-Høland kom­mune, Gyro event, Frelsesarmeens barne­hager, Sur­nadal kom­mune (kom­petanseløftet), Nord-Norge kon­fer­ansen, Sandnes kom­mune, Bærum kom­mune, Frilufts­barne­ha­gene (Oslo), Giske kom­mune, Bærum kom­mune, Høyskolen i Oslo og Aker­shus, Høyskolen i Vol­da, Åle­sund kom­mune, Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen (2011‑d.d) , Bydel Nord­strand,  Utdan­nings­di­rek­toratet, NTNU (Nkul kon­fer­ansen 2013, 2014 og 2015), Stif­telsen IMTEC, Pors­grunn kom­mune, Hede­mark fylkeskom­mune, Dram­men kom­mune, NRK, Utdan­nings­for­bun­det, Barne­hage­fo­rum, Utviklings­fo­rum,

Mange av de kom­mu­nale opp­dra­gene han­dler om alle barne­hageansat­te i kom­munen.
Mange av opp­drags­giverne har jeg job­bet for gjen­tat­te ganger. Jeg tar av og til opp­drag i enkelt barne­hager. 

 

Konferanser 2018

Ingen kon­fer­anser i år grun­net for stor pågang av store opp­drags­gi­vere

 

Konferanser 2016–2017

Øst­landske lær­erstevne, 2017

Settda­gene, 2017

Settda­gene, 2016

Sam­men for kvalitet, fagdager i Bergen 11 nov, 2016

 

Kon­fer­anser 2015

Nasjon­alt sen­ter for skriveop­plæring og skrive­forsk­ing, Kon­fer­ansen Små forskere i skrift­språket, 3 juni 2015

NKUL, nation­al Kon­fer­anse for IKT i lærin­gen, 6. til 8. mai i Trond­heim

Norsk kul­turskol­eråd, Nasjon­alt sen­ter for kun­st og kul­tur i opplærin­gen og Rik­skon­sertene arran­gerer i samar­beid med Høgskolen i Oslo og Aker­shus kon­fer­ansen KYKELIKY– kul­tur for de yng­ste. Tirs­dag 21 og ons­dag 22 april

Barne­hagekon­fer­ansen, Lek­ende og skapende pros­esser med dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen, 12 feb­ruar, Bergen se HER

Kri­tisk og kreativ, fokus IKT i barne­ha­gen, 19 jan­uar, se HER

 

Kon­fer­anser 2014

Øst­landske lær­erstevne, fredag 31 okto­ber og lørdag 1 novem­ber. For mer info: Øst­landske lær­erstevne

Gratiskurs hos Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen, les mer HER

SPOT 2014 – kon­fer­anse om spe­sialped­a­gogikk og teknolo­gi, tors­dag 27. novem­ber 2014. For mer info, SPOT 2014

Nord-Norge kon­fer­ansen, se HER

Nation­al kon­fer­anse for IKT i lærin­gen, Trond­heim 7–9 mai, Se HER

Læremi­dler for fremti­den, Utdan­nings­di­rek­toratet

NBB dagene i Dram­men kom­mune, storkon­fer­anse over to dager med 1000 delt­agere, Norges beste barne­hage

 

Kon­fer­anser 2011–2013

Læring for fremtiden

Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen og ProT­ed, Link til kon­fer­ansen, Læring for fremti­den, Oslo

Barne­hagekon­fer­ansen 2013:

Vi må. Arrangert av Høgskulen i Vol­da Barne­hagekon­fer­ansen saman med Utdan­nings­for­bun­det Møre og Roms­dal og Fylkesman­nen i Møre og Roms­dal, oppvekst– og utdan­ningsavdelin­ga.

NKUL, kon­fer­anse for IKT i læringen:

Som vin­ner av Norsk ped­a­gogisk dataforen­ings Gulle­plepris 2013 holdt jeg fore­drag om Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­genNKUL 2013 

7 min inn­legg om blogg som doku­men­tasjonsverk­tøy for barne­ha­gen på Norges første Teach­Meet

Utviklings­fo­rum, heldags konferanse:

iPad og ped­a­gogikk for gen­erasjon Touch, Ped­a­gogisk bruk av iPad i barne­ha­gen

Barne­hage 2012:

Inn­legg: Dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen (barn og dig­i­tale verk­tøy og barne­hage­blog­ging). Barne­hage 2012

Klikk der, Ålesund 2012:

Klikk der Åle­sund, Kon­fer­anse om IKT i barne­ha­gen 2012 — Inn­legg: Dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen (barn og dig­i­tale verk­tøy og barne­hage­blog­ging).

Game on, Sandnes:

Game on, KinoKi­no i Sandnes. Hva har dataspill med læring å gjøre? Sem­i­nar for lærere/førskolelærere 2012– Inn­legg: Spill har egen­verd, dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen

Klikk der, Oslo 2012:

Klikk der Oslo, Kon­fer­anse om IKT i barne­ha­gen 2012 — Inn­legg, Dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen (barn og dig­i­tale verk­tøy og barne­hage­blog­ging). Aktuelle lenker

Kurs­dag for Trond­heims­barne­ha­gene i Oslo:

Barn og IKT for Trond­heim kom­mune 2011 — Inn­legg, Kreativ bruk av iPad.

Sen­teret for IKT i utdanningen:

Nyskapende samar­beid med IKT-nærin­gen, møte på Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen 2011 — Inn­legg, Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy.

Film­fes­ti­valen i Haugeund:

Pit­Stop Hauge­sund, Work­shop under film­fes­ti­valen i Hauge­sund 2011 — Inn­legg, Fra kon­sument til pro­dusent.