IKT i barnehagen- fra konsument til produsent

Høstløv iPad

IKT i Myr­ertop­pen barne­hage dreier seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og vok­sne. Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Men det for­drer opp­merk­somme vok­sene som kan bruke disse verk­tøyene hensiktsmessig.
IKT= Infor­masjon, kom­mu­nikasjon og teknolog. IKT er ulike verk­tøy som gir vari­erte muligheter og kan benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy i doku­mentasjon, reflek­sjon, lek og læring. IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknolo­gi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og bar­na som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

IKT i barne­ha­gen skal være bruk av dig­i­tale verk­tøy i læring­spros­esser og kreative uttrykk, ikke pas­siv kon­sumer­ing. IKT i barne­ha­gen skal dreie seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og voksne.
I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og bar­na som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

Det kan benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy til doku­menter­ing, lek og læring.  IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknolo­gi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­grup­pa og bar­na som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

Dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å gi bar­na pos­i­tive opplevelser i bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Men alle trenger ikke kunne alt. Per­son­al­grup­pa må utfylle hveran­dre; man må akseptere ulike kunnskaps og inter­esseom­råder og verd­sette disse likt. Men man bør kreve et min­i­mum av per­son­ale for å møte de ret­ningslin­jer man har i forhold til Ram­me­pla­nen og de mål basen (avd) har defin­ert for seg selv sam­men med IKT ansvarlig.

Hva:
IKT i barne­ha­gen vil være dif­fer­en­siert fra base(avd) til base(avd) og i samsvar med basens ram­me­fak­tor­er. Ram­me­fak­torene vil endres etter hvert som de kom­mer i gang da det også kan­skje investeres i mer utstyr. Helt konkret kan man f.eks inn­føre “Datako­rtet”og dig­i­talt verk­st­ed i en gitt peri­oder av barne­hage året:  Eks den ukentlige femårsklubben i mai. Innhold­et i “Datako­rtet kan bl.a. inneholde alt fra  basis aktiviteter på en data­maskin til ani­masjon­sskap­ing med iPad og iStopMotion.

IKT i barne­ha­gen er bl.a. bruk av dig­i­tale verk­tøy som pc, kam­era, skan­ner, iPad, smart­tele­fon­er og på sikt kan­skje Smart­board. Det gjelder også pro­gram­vare til data­mask­inene som IKT ans­varlige i sam­spill med basen finner adek­vat til basens barn.

Hvor­dan:
Utvide  felles kunnskaps­base,  IKT team som skal være ans­varlig for å innhente ny og rel­e­vant kunnskap for de ulike alder­strinnene og gi per­son­ale opplæring i de dig­i­tale verk­tøy og pro­gram­mer som basen men­er de kan ha nytte og glede av.

Jobbe med:
Definere hvem som trenger og ønsker opplæring innen­for bruk av dig­i­tale verktøy.
Hva må til for at kom­petanseutviklin­gen kan nå flest mulig og hvor­dan vi på best mulig måte kan lære av hverandre

Hvor­for: Dig­i­tale verk­tøy kan gi ny dimen­sjon til pros­ess­er bar­na allerede er i, de kan skape opp­merk­somhet og tilst­ede­værelse hos barn som har kon­sen­trasjonsvansker. Dig­i­tale verk­tøy kan bidra til mestring hos barn som ofte føler at de ikke mestr­er. Det blir kort vei å finne sam­men ut av ting vi lur­er på, men det for­dr­er utstyr som er tilgjen­gelig og kjapt. Dig­i­tale verk­tøy gir rom for kreativ utfold­else på nye måter og videreutvikling av de tradis­jonelle. Bar­na bør møte dig­i­tale verk­tøy av ulike grun­ner, en av dem er at barne­ha­gen skal være sosialt utjevnende.

Dig­i­tal kom­petanse er i skolen defin­ert som den femte bas­is­fer­dighet og det må barne­ha­gene ta på alvor. Ikt og bruken av dig­i­tale verk­tøy kan og sees på som nok et av bar­nas mange språk.

Bar­na skal forholde seg til dig­i­tale verk­tøy som pro­dusen­ter, ikke bare som konsumenter.

Det betyr, de skal være med å skape utrykk gjen­nom dig­i­tale verk­tøy ikke bare kon­sumere fer­dig pro­duserte spill og medieinntrykk.

Bruken av dig­i­tale verk­tøy i doku­men­tasjon kan bidra til at bar­na får økt forståelse for hva andre barn har holdt på med. Når vi bruk­er IKT for å pre­sen­tere del­er av aktiviteter som har pågått i andre grup­per syn­lig­gjør vi vår ped­a­gogiske prak­sis og bar­nas pros­ess, og det kan være et berik­ende tilskudd i til­legg til de konkrete resul­tatene som kom­mer ut av ulike pros­jek­tene som foregår i en barne­hage. Doku­men­tasjo­nen kan også virke sam­lende og opp­sum­merende for barn, forel­dre og per­son­alet når de ulike aktivitetene settes i sam­men­heng med hverandre.