Kurs og foredrag

 

Jeg job­ber nå i Kan­vas, og all kurs virk­somhet går via Kan­vas kompetanse:

For bestill­ing send e‑post til kurs@kanvas.no eller ring Line Ellef­s­rud Fornes på mobil
99 51 25 52.

Digital praksis i barnehagen

 Hva, hvor­dan og hvorfor.

Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Men det for­drer opp­merk­somme vok­sene som kan bruke disse verk­tøyene hen­sik­tsmes­sig. IKT i barne­ha­gen skal være bruk av dig­i­tale verk­tøy i læring­spros­esser og kreative uttrykk.

Det kan benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy til doku­menter­ing, lek og læring. IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknolo­gi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og bar­na som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

Pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å gi bar­na pos­i­tive opplevelser i bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Dig­i­tal dan­nelse starter med vok­snes kompetanse.

Fra kon­sument til pro­dusent- Dig­i­tal lek i hverdagssi­tu­asjon­er- Å se ver­di­en i det digitale

Les mer om dette i Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy, Darre, Kommuneforlaget

1. Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen

   a.  Digitale fortellinger i barnehagen

Hvor­dan komme i gang, temabøk­er, bar­nas fortellinger, doku­men­tasjon og ped­a­gogisk doku­men­tasjon. Apper og didak­tiske opplegg

Bar­nas egne fortellinger, doku­men­tasjon fra hverda­gen brukes pedagogisk.

Hvor­dan jobbe med dig­i­tale fortellinger, ulik tilnær­min og forskjel­lige verktøy.

Foto, teg­n­ing, ani­masjon, film og dig­i­tale bøker.

Foredrag/kurs/workshop

 

  b. Barns språkutvikling – voksnes ansvar

Stim­ulerende språk­miljø, nye muligheter med dig­i­tale verktøy

Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å bidra til å stim­ulere og inspirere bar­nas språkutvikling. Det åpn­er opp for nye muligheter i mål­ret­tet språkar­beid og kreative uttrykk. Det for­drer opp­merk­somme vok­sene som kan bruke IKT i ped­a­gogiske pros­ess­er. I barne­ha­gen skal bruk av dig­i­tale verk­tøy han­dle om læring­spros­esser og kreative uttrykk. Det kan benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy i doku­men­tasjon, lek og læring. IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknolo­gi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy. Dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å kunne inn­fri dette.

Dig­i­tale verk­tøy som skaper nye muligheter

Prepo­sisjon­er i prak­sis- Bevis­st­gjøring av begreper- Erfare krop­pen i rom­met- Se begrepene uten­for fysisk kon­tekst- Erfare ulike perspektiv

Språk-apper og bøk­er- Bak­grunn for sam­taler- Bak­grunn for lek- Innsikt og erfaringer

 

Foredrag/kurs/workshop

 

2. Dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon

  a. Bildebruk og personvern- hensiktsmessig bruk og etiske problemstillinger

Stadig flere barne­hager tar i bruk sosiale medi­er som Face­book, Insta­gram og Twit­ter o.l som kom­mu­nikasjon­splat­tform. Det blir der­for vik­tig å reflek­tere grundig over poten­sielle etiske prob­lem­still­inger i forkant. Det er mange vok­sne som bruk­er disse plat­tformene pri­vat, så terske­len kan synes lavere. Likev­el er det vik­tig å huske at begeistring og engas­je­ment gir ener­gi og glede, men kan også være kilde til bevis­stløs tilnærm­ing, om det går for fort i svingene.

 • Barne­hageansatte må ha et bevisst forhold til all aktivitet i og fra barnehagen!
 • Barne­ha­gen må ha kon­troll over kom­mu­nikasjo­nen med sine samar­bei­dspart­nere, herun­der dialo­gen med foreldrene!

Les mer om dette i Blogg som ped­a­gogisk verk­tøy, Darre, Kommuneforlaget.

Fore­dra­gene kan tilpass­es, det kan være alt fra 1 time til tre timer. Med utgangspunkt i ped­a­gogiske og etiske pros­ess­er rundt dig­i­tale verk­tøy og sosiale medi­er (IKT) i barne­ha­gen. Dette konkre­tis­eres gjen­nom prak­s­is­fortellinger, hvor­dan man kan jobbe med IKT og fagom­rå­dene uten at IKT og dig­i­tale verk­tøy er målet i seg selv. Hvor­dan arbei­det kan knyttes opp til Ram­me­planenes syv fagområder

Dig­i­tale verk­tøy og sosiale medi­er er en del av det sam­fun­net vi lever i og den virke­ligheten bar­na vokser opp i. Hvor­dan vi i barne­ha­gen kan bidra til at ansat­te, forel­dre og bar­na får kunnskap, hold­ninger og fer­digheter knyt­tet til dig­i­tale verk­tøy er der­for av stor betydning.

 

  b. Barnehagen i sosiale medier 

Blogg som ped­a­gogisk verk­tøy, doku­men­tasjon og defin­isjon­s­makt. Hen­sik­tsmes­sig bildebruk.

 • Blogg for å syn­lig­gjøre barne­ha­gens prak­sis — Ram­me­pla­nen prak­tisk dokumentert
 • Dig­i­talt arkivskap
 • Dynamisk gal­leri
 • Etikk og personvern
 • Bilder som vis­er faglig fokus
 • Bilde­bruk og dokumentasjon
 • Hen­sik­tsmes­sig nettpublisering
 • Defin­isjon­s­makt og forholdsregler
 • Forel­dre – en vari­ert gruppe
 • Kon­troll over eget innhold
 • Barne­ha­gen i sosiale medier