Barnehageblogging og etikk

Det er vik­tig å være bevisst hva og hvor­dan man formi­dler når man blog­ger fra en barnehage. Jeg doku­menter­er barn og vok­snes virk­somhet på blogg. Bloggen er et gal­leri og dynamisk arkivskap. Men i til­legg dukker det stadig opp nye sider og fordel­er med at...

Blogg som dynamisk arkivskap

Vi som job­ber i barne­hage har behov for å doku­mentere del­er av vår virk­somhet. Det hjelper oss i etter­ar­bei­det og erfar­ingslærin­gen som til enhver­tid pågår i de fleste barne­hager. Blogg kan være en are­na for sys­tem­a­tis­er­ing av ped­a­gogisk...