Tips utstyr og apper

 

Når jeg har workshops/kurs og fore­drag er folk uten unntak alltid opp­tatt av hva slags utstyr jeg har best erfar­ing med. Prop­er og Goril­la­pod er sikre vin­nere når det kom­mer til flek­si­bel bruk sam­men med barn.

Da jeg job­bet med  Dig­i­tal prak­sis i Nor­lan­dia barne­ha­gene bestilte vi Prop­er iPad cov­er og Goril­la­pod Hybrid som sta­tiv til alle barne­ha­gene. Oppset­tet  ble da “cas­es” for iPad med en “gum­mi­ramme” til å sette på utsi­den. Dermed kan iPaden både være nett og lett men også godt beskyt­tet i bruk med bar­na. Grun­nen til av vi val­gte Prop­er var flek­si­biliteten og muligheten til å bruke utstyret med sta­tiv. Dette var en møysom­melig pros­ess hvor jeg sjekket ut hva markede hadde å by på, men fant ikke akku­rat det barne­ha­gene trengte. Etter nye let­ing kom jeg frem til Prop­er i kom­bi­nasjon med Goril­la Pod hybrid. Til slutt endte vi opp med dette oppsette som jeg virke­lig er fornøyd med på barne­hage­barn og vok­snes vegne.

http://www.studioproper.com/products/cases-for-ipad
http://www.studioproper.com/products/tripod-mount 

Dette gjør at iPaden lett kan kobles til sta­tiv. Vi har val­gt Goril­la­pod Hybrid fra Joby.
http://joby.com/gorillapod/gorillapod-hybrid. Alt er kjøpt via Eplehuset.

Grun­nen til at vi  val­gte å bruke Goril­la­Pod hybrid er at dette sta­tivet er meget flek­si­belt, lite og barne­hageven­nelig. Det kan brukes i skauen, det kan festes rundt en grein. Det kan brukes som oppsett når bar­na lager ani­masjon. Det kan stå på gul­vet eller festes i en gardinstang. Det er et hav av muligheter med dette ekstrautstyret.

 

Apper for barnehage og småskole

Tips når dere lager foto­bøk­er:  Lag foto­col­lage i Pic Col­lage eller tilsvarende apper. Sett så col­la­gene inn i Book Cre­ator. På den måten blir ikke bøkene i Book Cre­ator for store til å sende på epost.

Mer om apper i pros­jek­tet jeg job­ber med, Dig­i­tal prak­sis i barnehagen. 

Om bruk av ulike apper og pros­ess­er se HER. Pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse i barne­ha­gen, se HER

Lage robot, bruke robot inn i dig­i­tale fortellinger, se HER for tips.

Smarte innspillinger

Hvor­dan låse en App” se inn­legg i pros­jek­t­bloggen Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen, Nor­lan­dia barnehagene

Tekniske utfor­dringer for barn i IOS 7” ‚hvor­dan skru av hur­tig­menyen på iPaden. Se inn­legget på pros­jek­t­bloggen Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen, Nor­lan­dia barnehagene

 

Syv favoritter

Draw­ing Pad

Book Cre­ator

Pic Col­lage

iStop Motion

Toon­Tas­tic

iMovie

Toon­Cam­era

Appene brukes både aleine men også i kom­bi­nasjon med hveran­dre, mer om apper for barn i tidliger inn­legg her på bloggen. Eksem­pler på apper til ynger­er barn, Sound Touch, Con­fet­ti, Talk­ing Carl, Si det Zoe.

 

Apper anbefalt av Norsk pedagogisk dataforening:

Spes.ped og førskoleap­per, se HER

Div apper, se HER.
Div språkap­per, se HER
Mat­te og naturfag, også for barne­ha­gen, se HER

Det finnes apper som kan sup­plere munn­mo­torikk øvelser, iBlow­er har to: Snow Flakes og Butterfly.

Tips til sider og andre ressurs­er, se HER

Apper til å skape med

Her kom­mer forslag til Apper som gir bruk­eren mulighet til å lage ulike pro­duk­ter. Dig­i­tale fortellinger, musikk, bilder, serier, fotomon­tager og filmer m.m. Dette er apper som helt konkret bidrar i bar­nas kreative pros­ess­er. Det kan være lurt å sjekke ut apper på YouTube før man går til innkjøp. Eks: Doo­dle cast, My sto­ry og Inji­ni

Drawing Pad

Bar­nas favoritt når det kom­mer til å teg­ne på iPad. I denne appen kan du gjøre utrolig mange valg men på en genial enkel måte. Bar­na nav­iger­er enkelt rundt og tar egne valg helt på egen hånd. De kan teg­ne med utal­lige forskjel­lige verk­tøy, kritt, pensler, tus­jer, blyan­ter, stem­pel­tus­jer med hjert­er, stjern­er og lik­nende. De kan endre farge på bak­grunns- arket, de kan bruke ark med ram­mer og møn­stre, de kan hente foto fra fotoal­bumet og bear­bei­de dem. Skrive navnet sitt, teg­ne på de osv. Det finnes et stort antall klistremerk­er som kan hentes fram både når de teg­n­er på ark og når de dri­ver med tegning/skriving på egen foto. Denne appen er flott å kom­binere med andre pro­duk­sjons-apper når bar­na skal lage dig­i­tale fortellinger. Det er lett å dele de de lager enten via fotoal­bumet eller i sosiale medi­er og e‑post. Her kan det også kjøpes til­legg om ønske­lig. Men en full­s­tendig kom­plett app også uten ekstra kjøp.

https://itunes.apple.com/no/app/drawing-pad/id358207332?mt=8

Loopseque kids

Bar­na kan lage musikk- En vakker og har­monisk app. Den har innby­dende grafikk. Det er farg­er, lyder og ryt­mer. Bar­na lager møn­stre ved å klikke på fel­tene i appen. Disse fel­tene rep­re­sen­ter­er en lyd hver seg. Desto flere fel­ter bar­na trykker på desto flere lyder spilles. De kan bygge opp både sym­metriske og usym­metriske møn­stre som spilles som små musikkstykker. Dette er under­hold­ning, kreativitet og logikk i en og samme app.

https://itunes.apple.com/us/app/loopseque-kids/id473718143?mt=8

iStopMotion

Bar­na kan lage stop motion ani­masjons­film – en enkel og let­tfat­telig app. Den er enkel og logisk bygd opp. Her kan bar­na lage ani­masjons­film og legge på lyd. De tar ett og et bilde og får hele tiden opp et fil­ter av det siste bilde over skjer­men. På den måten ser bar­na hvor langt de fly­t­ter objek­tene i forhold til for­rige bilde. De kan til enhver tid se på resul­tatet av det de har gjort for så å arbei­de videre. Dette gjør det let­tere for bar­na å mestre bruken helt på egen hånd. Net­tbret­tet bør festes og holdes i ro under­veis, det finnes ulike sta­tiv­er til slike for­mål. Gaffateip i kom­bi­nasjon med stol­er, bord og lik­nende kan også gå. Bare sørg for at net­tbret­tet er stødig. Filmene kan enkelt deles til film­rullen på iPad og i sosiale medier.

https://itunes.apple.com/no/app/istopmotion-for-ipad/id484019696?mt=8

Strip Designer

Bar­na kan organ­is­ere bilder inn i små fortellinger som i en teg­ne­serie. Det er mange forskjel­lige maler som gir rom for stor vari­asjon i antall bilder, opp­byg­ging og organ­is­er­ing. De kan legge til ulike snakke­bobler, ulik tekst typer, stør­relser, farge osv. Klistremerk­er og andre effek­ter som gjør at man får super­helt teg­ne­serie uttrykk på det hele. Bildene kan zoomes ut og inn, og hver min­ste lille detalj kan kon­trolleres. Når pro­duk­tet er fer­dig kan det lagres i fotoal­bumet og deretter dels på e‑post eller i sosiale medier.

https://itunes.apple.com/us/app/strip-designer/id314780738?mt=8

Comic Strip

Bar­na kan lage små bilde col­lager og dig­i­tale fortellinger. En enkel app uten alt­for mange valg. Det er ulike maler i forhold til hvor mange bilder som er øns­ket å ha med. Utover det kan man velge snakke­bobler og et fåtall klistremerk­er. Fortellin­gen kan enkelt dels til fotoal­bumet, på mail og i sosiale medi­er. En app som er fin å bruke både for bar­na men også for de vok­sne når de skal doku­mentere aktiviteter, lek og andre situ­asjon­er fra barnehagen.

http://yourcomicstrip.com/

Ditt eventyr

Denne appen er laget med utgangspunkt i noen helt konkrete ønsker fra under­teg­nede. Utviklernes utform­ing, videreutvikling og gjen­nom­føring har gått langt over hva jeg for­ven­tet. Bar­na kan nå lage egne dig­i­tale fortellinger, velge blant flere maler, ta opp egne stem­mer eller musikk, legge til lyd effek­ter, tekst på skjer­men og legge til fig­ur­er og ani­mere dem. Grafikken er vakker, har­monisk og inspir­erende. Appen er gratis og gir en full­s­tendig opplevelse, men man kan også kjøpe egen pakker med flere bak­grun­ner, fig­ur­er og muligheter. Bar­na skal også ha mulighet til å lage egne teg­ninger i til­legg til at de kan bruke fotografier.

https://itunes.apple.com/us/app/ditt-eventyr/id579235802?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

Book Creator

Bar­na kan her bygge opp sin egen bok, boka kan så leses den i iBooks. Bar­na kan sette inn teg­ninger laget i Draw­ing Pad, hente bilder fra inter­nett eller bilder de har tatt og lig­ger lagret i fotoal­bumet. Bildene kan roteres, fly­ttes og skaleres. Boka kan lages i ulike for­mater. Man kan importer­er video, musikk og man kan ta opp lyd. Pro­duk­tet kan deles med e‑post, i iTunes og Drop­box. Om bar­na ønsker egne fysiske utgaver kan boka også eksporteres og print­es ut som en PDF.

https://itunes.apple.com/gb/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8http://

StoryKit

Denne har Bar­na i Myr­ertop­pen brukt mye. Den har sine styrk­er og svakheter. Appen åpn­er opp for å ta opp lyd, ta bilder eller hente bilder i fotoal­bumet og teg­ne. Så kan man sette tekst inn på siden hvor det er bilde og teg­n­ing. Lyden lig­ger bak et ikon slik at leseren vet hvor de skal trykke når boka leses. Teg­nede­len i denne appen er noe begrenset, men veldig enkel for bar­na å nav­igere i. Tek­st­bok­sen kan være litt sta­tisk, men også nok­så enkel å mestre for de uer­farne vok­sne som skal bidra med skriv­ing. Boka kan deles som link. Da leg­ger sidene seg som en teg­ne­serie men boka leses best i selve appen. Det er veldig enkelt å legge til eller slette sider i boka.

Toontastic

I denne appen kan bar­na lage dig­i­tale dukketeater. Appen er laget slik at bar­na byg­ger opp scene for scene. Appen visu­alis­er­er at det er en struk­tur man skal følge, man byg­ger opp til et kli­maks og tar fortellin­gen så noen hakk ned. En start, en midt og en avs­lut­ning. Til de ulike scenene kan man legge til musikk som pass­er til om det er trist, spen­nende, vold­somt osv. Det er mange ulike maler for bak­grun­ner og det finnes en del fig­ur­er. Bar­na kan også teg­ne egne fig­ur­er som kan brukes inn i appen. Når man har gjort valg for bak­grunn og fig­ur­er kan man starte opp­taket. Da kan bar­na bevege fig­urene rundt på net­tbret­tet og prate under­veis. Både beveg­elsene og lyden blir så tatt opp, dermed har barnet/barna en scene. Flere ban kan bevege flere fig­ur­er på skjer­men sam­tidig. Denne er fin for bar­na og bruke sammen.

https://itunes.apple.com/us/app/toontastic-free/id404693282?mt=8

Puppet Pals 2

Dig­i­talt dukketeater hvor bar­na kan ta bilder av seg selv og andre og sette på hodet til dukkene. Man kan velge mel­lom flere set­tinger, ter­reng, å spille ut sitt teater, månen, ørke­nen, Nord­polen etc. Fig­urene kan røre på armer og bein, de kan settes inni kjøretøy, ri på kamel og sji­raff med mer. De kan ta opp lyd, bevege fig­urene sine og lage ani­merte fortellinger.

https://itunes.apple.com/no/app/puppet-pals-2-all-access/id557616416?mt=8

Sounds Real

Det kan være artig å ha fokus på lyd, hvilken lyd hør­er vi. Dette kan være en fin øvelse for bar­na og kon­sen­trere seg om. I denne appen kan du spille forskjel­lige lyder og ta opp egne. Lydene kan spilles i loop.

https://itunes.apple.com/us/app/sounds-real-sound-bank/id306341009?mt=8

Apper til å spille med

Apper hvor bar­na kan spille spill, møte ulike utfor­dringer og oppleve umid­del­bar respons. Under­hold­ning, lek og læring. Spill kan bidra som inspi­rasjon i bar­nas lek og kreativitet. Spill kan også virke sam­lende og gi felles refer­anser til en vari­ert barnegruppe.

Math Bingo

En veldig artig lek med tall app. Bar­na motiveres og engas­jeres til å svare rik­tig på reg­nestykkene de får. Dette er en app bar­na fint kan samar­bei­de om. Den kan nivåjus­teres. Det er de fire reg­n­eart­ene og tre nivåer. Man kan også velge en funksjon hvor alt kom­mer til­feldig. Bar­na skal svare på ulike reg­nestykker, så skal de svare og får opp en liten fig­ur når det er rik­tig. Svar­er de feil går appen videre til neste reg­nestykke. Det er en klokke som føl­ger tiden, så for eldre barn kan det også være en moti­vasjons­fak­tor. Den kan brukes helt enkelt, bar­net finner svaret og trykker. Men den åpn­er også opp for mer strate­gisk tilnærm­ing da det er bin­go. Står det rik­tige tal­let flere sted­er? Hvor er det da mest hen­sik­tsmes­sig å trykke?

https://itunes.apple.com/no/app/math-bingo/id371338715?mt=8

Monkey Preschool lunchbox

Bar­na kan her leke seg med ulike min­ispill. I min­ispil­lene møter de utfor­dringer som å matche frukt til bestemte farg­er, nevn på farg­er og gruppering/organisering. Bilde­lot­to med frukt, tall og telling. Bok­staver, hvilken bok­stav starter fruk­ten med? Det er pusle­spill, finne ut hvilke biter som hør­er til hvor. Finne hvilke frukt som skiller seg ut, for stor, for liten. Fig­ur­er og for­mer. De får beløn­ning i form av å velge ulike klistremerk­er som henges opp på en tavle i appen.

https://itunes.apple.com/no/app/monkey-math-school-sunshine/id451287325?mt=8

Monkey Math School Sunshine

En app med flere min­ispill som er lærerike og mor­somme. Bar­na utfor­dres i sor­ter­ing, se møn­stre, telling, trekke fra og legge til. Bar­na får umid­del­bar respons på om de har gjort rett eller feil av apen som fun­ger­er som en guide gjen­nom spillet. Det gjøres på en grei måte. Bar­na kan velge seg ulike små pre­mier de kan fylle opp sitt eget inter­ak­tive akvar­i­um. Spillet tar ikke slutt, det kom­mer stadig nye oppgaver.

https://itunes.apple.com/ca/app/monkey-math-school-sunshine/id451287325?mt=8

Sound Touch

En enkel, fin og under­hold­ende app for de yng­ste. Fine bilder, vari­erte bilder og fin opp­byg­ging. Bar­na trykker på et bilde og man hør­er lyden til dyret, objek­tet, kjøretøyet osv. Kan brukes for å inspirere barn til å selv fortelle om ting de kjen­ner til. Enten det er dyr de har sett og har kjennskap til, instru­menter eller kjøretøy.

https://itunes.apple.com/no/app/sound-touch/id348094440?mt=8

Ordlek XL

I denne appen kom­mer det et objekt opp på skjer­men, ordet leses og så skal bar­na dra bok­staver inn i rik­tig rekke­følge for å danne ordet. En fin app for de bar­na som er i gang med å lese, mange barne­hage­barn lik­er å leke seg med bok­staver og dette er en fin app for dem. Det er en Norsk app og det er mulig å vek­sle mel­lom små og store bokstaver.

https://itunes.apple.com/no/app/ordlek-xl-r-stave-over-150/id493868383?mt=8

Cut the Rope

En spill app som utfor­dr­er bar­net til å se logiske løs­ninger på stadig nye prob­le­mer. Den er ekstremt under­hold­ende og bar­na lik­er godt den artige fig­uren som føl­ger gjen­nom hele spillet. Bar­na skal hjelpe fig­uren til å få i seg søt­sak­er, for å få til det må man kutte tau på hen­sik­tsmes­sige sted­er for at det skal fun­gere. Det lig­ger mange utfor­dringer i dette spillet. Det er mange nivåer og bar­na prøver igjen og igjen på de samme opp­gavene til de får det til. Så blir de tatt med til neste utfor­dring. Fen­gende og flott å bruke sam­men flere barn.

https://itunes.apple.com/us/app/cut-the-rope-free/id394613472?mt=8

Where’s my water?

Også denne appen utfor­dr­er bar­na til å se logiske løs­ninger. Det er en krokodille som vil ha vann i badekaret sitt, hvor­dan kan vi få til det. Det er ulike hin­dre og utfor­dringer for å få det til. Men i denne appen som i Cut the rope synes bar­na utfor­drin­gene er veldig gøy og de fort­set­ter med de samme opp­gavene uten at det blir kjedelig. År de har mestret et nivå og går videre fort­set­ter det på samme måte med nye utfordringer.

https://itunes.apple.com/no/app/wheres-my-water/id449735650?mt=8

Angry Birds

Dette er en veldig pop­ulær app, både for vok­sne og barn. Man skal bruke noen fugler til å rive ned byg­gverk over noen gris­er som har stjålet eggene deres. For å få til det bruk­er man ulike fugler som har ulike krefter/skills/som spret­tert ammu­nisjon. Man sam­ler poeng og spillet har mange nivåer. I dette sit­ter bar­na og bereg­n­er vin­kler for å tre­ffe målet, de gjen­tar og gjen­tar til de får det til.

https://itunes.apple.com/no/app/angry-birds-hd-free/id409809295?mt=8

Elleville Elfrid

En app med flere min­ispill. Vi kom­mer inn på Soltop­pen som er Elfrids boligom­råde. Det er utgangspunkt for flere min­ispill. Vi kan velge å gå inn i skjulet til vak­tmesteren, der er det er ulike opp­gaver på finne objek­ter og matche dem med sin egen skygge. Bar­na kan blant annet teg­ne i teg­nede­len av appen, den kan vi se igjen på veg­gen i romme til Elleville Elfrid. Rom­met brukes også som meny inn til noen av de ulike min­ispil­lene. Her finner du bilde­lot­to som kom­mer i flere nivåer, byg­ging med dig­i­tale kloss­er og mye mer. Brukerop­plevelsen er utviklet i samar­beid med Myr­ertop­pen barnehage.

https://itunes.apple.com/no/app/elleville-elfrid/id474224692?mt=8

Toca Hair salon

Bar­na fris­er­er, klip­per, farg­er, vasker og hold­er på med håret til et knippe forskjel­lige fig­ur­er. De kan lime håp på igjen, vaske det og tørke det. De kan ta bilder av resul­tatet, det leg­ger seg i fotoal­bumet og kan hentes fram i f.eks. Draw­ing Pad. Så kan de leke videre med bilde der og dele det via e‑post eller sosiale medi­er. En artig app som blir mer utviklende i kom­bi­nasjon med Draw­ing Pad.

https://itunes.apple.com/us/app/toca-hair-salon/id426382105?mt=8