imageNår vi tar i bruk dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen er det vik­tig å reflek­tere over hvor­dan og hvor­for vi ønsker å ta de i bruk. Kort sagt finnes det hen­sik­tsmes­sig bruk og uhen­sik­tsmes­sig bruk. Hen­sik­tsmes­sig bruk han­dler om ped­a­gogiske og kreative pros­ess­er, det kan være uavhengig om f.eks. appene på iPaden er defin­ert som pedagogiske.

Uhen­sik­tsmes­sig bruk han­dler om å ta i bruk f.eks. iPad for å få slutt på støy, som trøst eller beløn­ning for­di bar­net har tilpas­set seg de vok­snes krav til adek­vat adferd. Om iPad/nettbrett benyttes for­di det er uro, som trøst eller som beløn­ning for ”øns­ket” adferd for­ringer vi pros­essene bar­na trenger å stå i når det kom­mer til selvreg­u­ler­ing. Det er hverken ønske­lig eller ped­a­gogisk, det er rett og slett uhen­sik­tsmes­sig bruk.

 

 

”iPad skal aldri være trøst så bar­net selv og vok­sne slip­per ube­hagelige reak­sjon­er og følelser — det er ikke greit”
Det er mange ele­menter ved bruk av teknolo­gi i barne­ha­gen som må repeteres. Akku­rat som arbeid med barns med­virkn­ing, vok­sen­rollen, defin­isjon­s­makt etc. så må kunnskapen om ped­a­gogisk bruk av IKT holdes ved like gjen­nom daglig arbeid.

Der­for er det vik­tig at de vok­sne har pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse så de vet hva som er hen­sik­tsmes­sig bruk og kan legge opp til det i sin praksis.Vi har job­bet med fokus; Fra kon­sument til pro­dusent siden 2010 og erfar­er stadig nye muligheter med dig­i­tale verk­tøy i skapende prosesser.

 

Inn­legget var først postet på pros­jek­t­bloggen Dig­i­tal prak­sis i Nor­lan­dia barnehagene

Mer om defin­isjon­s­makt, etikk og pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kompetanse.