ProsjektbloggenPros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen er nå i gang. Jeg ledet pilot­pros­jek­tet i tolv Nor­lan­dia barne­hager i våres og nå skal alle Nor­lan­dia barne­ha­gene, i Norge og Sverige, komme i gang med hen­sik­tsmes­sig og kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Etikk, bilde­bruk, sosiale og kreative pros­ess­er er en s tor del av dette pros­jek­tar­bei­det, les mer om dig­i­tal kom­petanse i barne­ha­gen- det han­dler om de vok­snes kom­petanse og hvor­dan vi tar i bruk den kom­petansen sam­men med barna.

Det skal gjen­nom­føres i etap­per, region for region. Pros­jek­t­bloggen blir en åpen læringsare­na, for del­ing av innhold fra arbei­det som gjøres i barne­ha­gene. I tilegg deles App­Tips, tips om innstill­inger, bilde­bruk, per­son­vern og etikk.

Innhold og innsikt vil også deles på Øst­landske lær­erstevne og StatPed sin kon­fer­anse Spot 2014.

Intro til pros­jek­tet from Nor­lan­dia Barne­ha­gene on Vimeo.