Animasjonsoppsett med iPad mini med iographer og gorillapod hybridNet­tbrett kan brukes som kreativt verk­tøy med bar­na, det kan også være fan­tastiske verk­tøy for de vok­sne i barne­ha­gen. Jobben med å lage pre­sen­tasjon­er til per­son­al- eller forel­dremøte kan enkelt gjøres med net­tbrett. Filmer, bøk­er, bilder, teg­ninger osv lig­ger lagret og lett tilgjen­gelig på net­tbret­tet, på den måten kan man spare mye tid når man arbei­der med for­bere­delsene. Dette hentes lett frem for å se direk­te fra appene, bilderullen eller det kan legges inn i ulike pre­sen­tasjon­er. Vi kan pre­sen­tere i apper som f.eks Key Note, Book Cre­ator eller iMovie. App-tips, til bruk i barne­ha­gen.

Oppset­tet på bilde er iOg­ra­ph­er, skrudd fast i en Goril­la­pod hybrid. Dette oppsette gjør det veldig tilgjen­gelig for barne­hage­barn å leke og lage med iPad.