Vannlek i skogen1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barneini­tiert tilnærm­ing øker den varige lærin­gen. Bar­nas engas­je­ment blir møtt, sett og tatt på alvor. De lær­er seg å opp­søke, undre seg og eksper­i­mentere. Dette er vik­tige erfaringer i den livs­lange lærin­gen. Frem­gan­gen kan brem­ses av instru­mentelle læringsmål. Når for­malis­erte læring­sop­plevelser blir inn­ført for tidlig for bar­nets utviklingsnivå, kan det bidra til å bremse bar­nets livs­lange læring.

Den norske barne­hage har i stor grad gått bort fra bruk av forhånds­de­fin­erte læringsmod­eller, det er det en grunn til. I dette inn­legget argu­menteres det utelukkende for læring og læring i et langtidsper­spek­tiv, ikke barne­ha­gens innhold i hel­het. Bar­na lær­er i barne­ha­gen, de lær­er i lek og med utgangspunkt i konkrete ønsker i barne­grup­pa.

Barne­ha­gene i dag har i stor grad fokus på hva bar­na er opp­tatt av, hva inter­esser­er dem og hvor­dan kan vi som vok­sne bidra når vi engas­jere oss i den inter­essen. Inter­essen kan også starte hos oss vok­sne ved at vi engas­jer­er oss  noe og det smit­ter. Det er et stort gap mel­lom å ønske at bar­na skal lære og det å inn­føre læringsmål.

Jeg men­er det er feil fokus å få barne­ha­gen til å se til skolens tilnærm­ing med læringsmål, kart­leg­ging og test­ing. Det burde vært mot­satt. I under­søkelsen “Mov­ing up the Grades: Rela­tion­ship between Preschool Mod­el and Lat­er School Suc­cess” fra 2002 tar de denne prob­lematikken for seg (http://ecrp.uiuc.edu/v4n1/marcon.html).

Their progress may have been slowed by over­ly aca­d­e­m­ic preschool expe­ri­ences that intro­duced for­mal­ized learn­ing expe­ri­ences too ear­ly for most chil­dren’s devel­op­men­tal status.”

Enkelte utvis­er et foreldet syn på læring når de nå forsøk­er å sette fokus på læring i barne­ha­gen gjen­nom inn­føring av kunnskapsmål. Et slikt syn på læring kan slå tilbake når bar­na blir eldre og er pålagt å tenke mer selvs­tendig og ta på seg større ans­var for sin egen læringsprosess.

Jeg tillater meg å spørre, er det gre­it at poli­tikere og aktør­er med økonomisk bak­grunn set­ter dag­sor­den for barne­ha­gens ped­a­gogiske tilnærming?

Flott at folk engas­jer­er seg, strålende at de vek­t­leg­ger barne­ha­gens vik­tighet. Fokuset der­i­mot bør være  barne­ha­gens  økonomiske vilkår slik at barne­hageansat­te kan utøve hen­sik­tsmes­sig tilnærm­ing i sitt arbeid.

Mer om barne­ha­gens innhold i blog­ginn­legget. “Barne­ha­gen er mer enn lek, men leken er vesentlig”.