AnimasjonPå en fes­tkon­fer­anse til ære for Nina Bøl­gan redegjorde Mar­grethe Jernes fra UiS om vik­tigheten av kri­tisk tenkn­ing rundt bruken av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Hun har i sin dok­tor­grad­savhan­dling skrevet om inter­ak­sjon­er i dig­i­tale kon­tek­ster. Mari Ann Letnes skriv­er også dok­tor­grad­savhan­dling basert på forskn­ing i barne­ha­gen. I sitt inn­legg om dan­ning i barne­ha­gen var hun inne på den proksi­male sone og gle­dene og lærin­gen ved å skape med dig­i­tale verktøy.

Videre redegjorde Ida Mar­grethe Knut­sen ved HiB om pros­essen det har vært å få IKT på dag­sor­den, og Nina Bøl­gan sin vik­tige rolle i dette arbei­det. Ped­a­gogisk led­er Anne-Lise Dræg­ni og assis­tent Unni Torill Fos­sum fra bydel Alna har samar­bei­det med Nina i pros­jekt om IKT i barne­ha­gen. De redegjorde også for Ninas vik­tige rolle i arbei­det med imple­menter­ing av IKT i deres barne­hage. Videre løftet de også frem vik­tigheten av  reflek­sjon rundt bruken av teknolo­gi. Tove Lafton sitt inn­legg var om dig­i­tale prak­sis­er i barne­hagelære­rut­dan­nin­gen, utfor­dringer og muligheter. Tove har en artikkel om sitt arbeid på idunn.no.

Alle disse fore­dra­gene var en hyllest til Nina Bøl­gans arbeid gjen­nom flere tiår, hun har påvir­ket mange.

Nina som primus motor

Nina er høyt verd­satt, det kom tydelig frem under fes­tlun­sjen i forkant av kon­fer­ansen. Kol­leger og samar­bei­dspart­nere teg­net et bilde av en faglig sterk dame, raus, varm, tydelig og mål­ret­tet. Nina har utret­tet utrolig mye, hun har vært og er en insti­tusjon av fagkunnskap og kap­a­sitet. Bar­bro Hard­er­sen fra Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen hadde en fan­tastisk pre­sen­tasjon. Dynamisk og “psaudo-dig­i­tal” i sin form men med analoge materialer/verktøy. Det involverte meter­vis med papir, begrepet primus motor, his­torisk opphav og defin­isjo­nen = Gud. Barn fra Myr­ertop­pen barne­hage delte av sine reflek­sjon­er rundt “Hva er Gud” og “hva gjør Gud”

Nina Bøl­gan er en inspi­ra­tor og ett for­bilde, det har hun vært for mange. Hun har startet, ful­gt opp og vært med i pros­ess­er og pros­jek­ter om IKT i barne­ha­gen på flere nivåer. Det ble fremhevet at hun har arbeid region­alt, nasjon­alt og inter­nasjon­alt. Hun har arbei­det i utdan­nin­gen av nye førskolelærere og i forskning.

Sam­la fikk det hele meg til å tenke på en situ­asjon i 2010 hvor en av to-treårin­gene i barne­ha­gen ville prøve noe selv, men han ville også ha hjelp for å mestre det.

Hjelpe sammen, klare sammen

”Hjelpe sam­men” sa to-treårin­gen da han øns­ket å klare mest selv men trengte litt hjelp. Det ble så til ”klare sam­men”. For han klarte det med bare litt hjelp.

Nina har, som tidligere nevnt, arbei­det i mot­bakke med motvind midt i fleisen i flere tiår. Men heldigvis har det også vært men­nesker som to-treårin­gen nevnt oven­for. Men­nesker som ønsker og vil noe, men trenger litt støtte.

Denne  lille situ­asjo­nen gener­erte dette bilde av Nina Bøl­gan som et støt­tende stil­las. En som bidrar til at barne­hage­folk kom­mer i den proksi­male sonen.

Det bilde satt i kon­tekst med den proksi­male sone, dig­i­tal dan­ning og kri­tisk blikk på teknolo­gi i barne­ha­gen skapte et behov for å si noe enkelt og konkret fra mitt arbeid i prak­s­is­fel­tet. Jeg opplever ofte kri­tiske røster rundt dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen men også tid­vis en ukri­tisk hal­lelu­jastemn­ing. Særlig rundt iPad.

Verktøy i pedagogisk praksis

Det han­dler ikke om verk­tøyene, det han­dler om hva vi kan opp­nå med dem og bruke dem til. Det har blitt mitt mantra de siste årene. ”Bevis­stløs tilnærm­ing til ped­a­gogisk prak­sis er ugre­it enten det er dig­i­tale verk­tøy involvert eller ikke. IKT og dig­i­tale verk­tøy kan brukes kreativt og i lek, og det kan være fan­tastiske verk­tøy for læring og i spe­sialped­a­gogisk sam­men­heng”.

Sitatet over er hen­tet fra et inter­vju Barnehage.no gjorde med meg i etterkant av at psykologspe­sial­ist Bente Arntzen var blitt inter­vjuet om net­tbrett i barnehagen.

Hva nå?

Tit­tlen på dagens kon­fer­anse avs­luttes med, hva nå?  Arbeid i barne­ha­gen han­dler i stor grad om etikk og reflek­sjon. Dig­i­tal prak­sis er en del av ped­a­gogisk prak­sis, men som Mari Ann Letnes så tre­f­fende sa under NKUL “Så lenge det fremde­les stilles spørsmål som hva skal vi med IKT i barne­ha­gen, trenger vi begreper som dig­i­tal dan­ning”. IKT er flere verk­tøy i verk­tøykas­sa vår, hverken mer eller min­dre. Det skal inte­gr­eres, ikke være et eget området. Det skal barne­hage­folk jobbe for nå.