Foto: Vidar Alfarnes

Foto: Vidar Alfarnes

Under årets NKUL kon­fer­anse på NTNU i Trond­heim var jeg så heldig å vinne Gulle­pleprisen for 2013. Det er Norsk Ped­a­gogisk dataforen­ing som del­er den ut. Under fore­draget jeg holdt i etterkant snakket jeg om ped­a­gogisk bruk av dig­i­tale verk­tøy. Årets Gulle­ple-hed­er­spris gikk til Nina Bøl­gan som har job­bet for IKT i barne­ha­gen i mot­bakke med bakglat­te ski i flere tiår. En fan­tastisk dame med et stort engas­je­ment – en velfort­jent pris. Hun opp­dater­er kon­tin­uelig sin Barne­hage­blogg om medi­er og IKT.

Endringsarbeid i barnehagen

Jeg vil nå benytte anled­nin­gen til å rette opp­merk­somheten mot mine kol­leger i Myr­ertop­pen barne­hage.

Da jeg startet opp med dette arbei­det var de pos­i­tive og støt­tende. Det er slik at når noen tar på seg nye opp­gaver i en barne­hage, må de andre gå mer inn i de eksis­terende. Dette har mine kol­leger gjort med glans.

En annen ting jeg er veldig stolt av er at å doku­mentere ped­a­gogisk prak­sis på blogg har blitt en etablert prak­sis i Myr­ertop­pen barne­hage. Det gjøres med anonymis­erte bilder og med fokus på pros­ess­er, hen­delser, skapende virk­somhet, lek og innhold – ikke enkeltbarn.

Å etablere prak­sis kan ingen gjøre på egen­hånd. I opp­starten doku­menterte jeg egen og andres prak­sis, men etter hvert kom flere til og ville lære. De så ver­di­en av det, og synes det var artig. Nå lever bloggen sitt eget liv med flere bidragsytere – det er kult. Mens jeg var på NKUL la en av mine kol­leger  ut et inn­legg hvor han sam­men med bar­na laget ani­masjon med lego. Flere andre kol­leger dri­ver nå og lær­er med leken lyst hvor­dan dette kan brukes i lek og kreativ utfold­else. Fine folk.

Bloggen Myr­ertop­pen barne­hage har nå eksis­tert i over tre år. Det er over 1200 inn­legg fra barne­ha­gens innhold, knyt­tet opp til Ram­me­pla­nen. Alle avdelin­gene bidrar kontinuelig.

Kidsa koder, et grasrotengasjement

Under Gulle­plevin­ner-fore­draget var jeg også inne på Kid­sa koder, et gras­roten­gas­je­ment i ekte dug­nad­sånd. Grun­nen til at jeg kom inn på dem er net­topp deres engas­je­ment for at bar­na skal leke med teknolo­gien. På deres første møte fikk jeg noen gode tips. Ett av dem var appen Move the turtle.

Norges første TeachMeet

Engas­je­ment hadde også gut­ta fra PedSmia, de snakket på Teach­Meet og eide rom­met. Det var flere som hadde mikro- og nanoinn­legg (korte inn­legg på 7 eller 2 min­ut­ter) på Norges først Teach­Meet i regi av Norsk ped­a­gogisk dataforen­ing. Eva Bratvold gjorde god fig­ur i nærmest stand up-for­mat, utrolig inspir­erende. Det var også Mark Tred­well, han var en av NKUL kon­fer­ansens hovedtalere.

Så da jeg gikk på etter han føltes det som å hoppe etter Wirko­la. Men det var topp stemn­ing i salen og et fan­tastisk arrangement.

Foto: Guttorm Hveem @ghveem

Foto: Gut­torm Hveem @ghveem

Mitt bidrag på TeachMeet

Jeg snakket om Myr­ertop­pen bloggen som dig­i­talt arkiv og dynamisk gal­leri. For å flørte med ner­dene i salen dro jeg frem IKT-taggede inn­legg. I barne­ha­gen han­dler det om mang­fold og bred­de. Bar­na skal gjøre seg mange erfaringer, og lek med dig­i­tale verk­tøy skal være en del av det.

Per­son­lig er jeg verken ”hard core nerd” eller en ”gamer”. Jeg ser der­i­mot ver­di­en i å ha kunnskap om IKT og kjennskap til bruken av både dig­i­tale verk­tøy og sosiale medi­er i min verk­tøykasse som ped­a­gog. Dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen er gøy, nyt­tig, og en del av mangfoldet:

Digitale verktøy er nyttig i barnehagen