En liten gruppe barn startet dagen med å leke med dig­i­tale tall. Vi ser at bar­na har ulike strate­gi­er for å legge sam­men tall. En av strate­giene er at de ved høyere tall leg­ger sam­men opp til 10, så leg­ger de til det som er igjen da det er let­tere å reg­ne med tiere.

Dig­i­tal mat­te­bin­go i barne­ha­gen med appen Math Bin­go på iPad

Bin­go i barnehagen 

Strate­gi­er for å legge sam­men tall:

Eksem­pel 3+5=8

 1: Tell fra en til tre på fin­grene på ene hån­den, en, to, tre. Så til fem på andre hån­den til slutt telle sam­men fra en til åtte. Dette er en strate­gi som fort stop­per seg selv av naturlige årsak­er, bar­net går tom for fin­gre. da er det supert med en tellesnor som vist på bildet over.

2: Starter på det første tal­let og leg­ger på det siste med å telle på fingrene.

3: Starter kon­sekvent med det høyeste tal­let, leg­ger så til det laveste med å telle på fingrene.

4: Leg­ger sam­men uten fin­gre, eller telle­bånd, de har lært seg og kan ute­nat hva tal­lene under de blir sammenlagt.

5: De har knekt koden, de vet at 3+5=8. De forstår det og de ser det.

Vari­asjo­nen er store, noen leg­ger sam­men enere ved å telle på fin­grene mens andre klar­er og over­føre, 2+2=4, 20+20=40, 200+200=400.

Vi tok frem iPaden igjen i sam­lin­ga, vi har også hatt denne Appen med i sam­ling før. De som ønsker å svare rekker opp hån­den, kom­mer frem til iPaden og finner tallet.

Den vok­sne hjelper også til og vis­er både med fin­gre og tellesnor, vi pass­er på at alle blir sett og ivare­tatt. Tall i barne­ha­gen skal være gøy, vi skal leke uten krav og press om prestasjon­er sam­tidig som de som lik­er tall ekstra godt også skal stim­uleres og utfor­dres. Denne Appen er en takknem­lig App i denne sam­men­heng. Bar­na kan lage seg en pro­fil med navnet sitt og en fig­ur, det er stas. Vi kan velge mel­lom tre nivåer og de fire regneartene.

Bin­go