I Myr­ertop­pen barne­hage har vi doku­mentert barne­ha­gens innhold med fokus på at vår barne­hage­blogg har vært et dig­i­tale arkivskap og dynamisk gal­leri. Men i til­legg dukker det stadig opp nye sider og fordel­er med at vi blog­ger. Det hele er ganske inspir­erende. Slik vi har brukt blogg har det vært et red­skap på våre premisser.

Ved å ta i bruk blog­gverk­tøy for å jobbe med doku­men­tasjon kan barne­ha­gen skape en kon­tekst på nett som man­er til faglig fokus og engas­je­ment i hele kol­legi­et. Videre løfter man barne­ha­gens innhold og faglighet gjen­nom de pros­essene og pros­jek­tene som pågår. Vi vis­er faglighet, Ram­me­pla­nens plass og barne­ha­gens eget fokus med å doku­mentere og løfte frem egen virksomhet.

Mer om barne­hage­blog­ging HER mer om barne­hage­blog­ging og etikk HER

Barne­ha­gens Face­book side er automa­tisk knyt­tet til bloggen slik at inn­leggene postes som link­er etter­hvert som de legges ut på blogg. Tilsvarende skjer på Twitter.

Mer om barne­hager i sosiale medi­er HER

Kan­skje det kan være et sup­ple­ment til det stadig økende kravet om kart­leg­ging? Kan­skje vi opp­når mer tillit og det kan redusere krav om doku­men­tasjon og kart­leg­ging vi selv men­er ikke er vik­tig, om vi er mer åpne om innhold­et i barnehagen?

Hvor­dan bruk­er dere sosiale medier?