Bruk av dig­i­tale verk­tøy i Myr­ertop­pen barne­hage, se HER

IKT i barne­ha­gen skal han­dle om dig­i­tale verk­tøy i kreativitet, lek og læring, men også som et ledd i barne­ha­gens man­dat for å jobbe med sosial utjevn­ing. Det vil jeg kalle hen­sik­tsmes­sig bruk av dig­i­tale verk­tøy i en barnehage.

Uhen­sik­tsmes­sig bruk i barne­ha­gen, slik jeg ser det, han­dler om en bevis­stløs tilnærm­ing til disse verk­tøyene hvor utgangspunkt er å fjerne uro, stoppe mas, oppholde bar­na med til­feldig val­gte spill hvor de vok­sne er pas­sive og uten kjennskap til det som foregår.

Hvor­dan tar du i bruk dig­i­tale verk­tøy i ditt arbeid?