Nordisk IKT prosjekt med etwinningJeg har startet opp et Nordisk IKT pros­jekt i Myr­ertop­pen barne­hage. Vi samar­bei­der med barne­hager i de Nordiske lan­dene; Dan­mark, Sverige og Fin­land. Mulig vi avs­lut­ter med Island men foreløpig er det oss fire.

Vi vok­sne i de ulike barne­ha­gene kom­mer til å samar­bei­de gjen­nom å bruke en plat­tform som het­er etwin­ning, der har pros­jek­tet vårt en liten por­tal på en under­side som het­er Twin Space. Der er det en pros­jek­tled­er fra hvert land som har kon­takt med de tre andre pros­jek­tled­erne i de andre lan­dene. På den måten kan vi kom­mu­nis­ere og videre­formi­dler det bar­na våre ønsker å vise til barn og vok­sne i de andre Nordiske lan­dene. Sam­tidig har vi har et lukket forum å arbei­de på.

Utgangspunk­tet er at hver barne­hage har en kul­tur­formi­dler. I Myr­ertop­pen starter vi pros­jek­tet med de eld­ste bar­na, men samar­bei­der tett på huset slik at alle kan komme med på sikt.

Kul­tur­formi­dlerne
Norge: Dom­pa­pen, Dan­mark: Lamse, Fin­land: Lud­vig og Sverige: Tor­leif vil delta i bar­nas aktiviteter og bar­na skal doku­mentere sine aktiviteter og sitt nær­miljøet rundt barnehagen.

Doku­men­tasjo­nen skal gjøres med bruk av dig­i­tale verk­tøy. Bar­na skal være pro­dusen­ter i sitt møte med dig­i­tale verk­tøy i Myr­ertop­pen barne­hage. Kosedyret blir sendt i tur og orden rundt til de respek­tive barne­ha­gene hvor den får pre­sen­tere det den opplevde i den for­rige barne­ha­gen den besøkte.

Vi og bar­na tar bilder, filmer, ani­mer­er og fort­set­ter som van­lig men vi leg­ger del­er av infor­masjo­nen inn på en min­nepinne som kul­tur­formi­dleren har rundt halsen slik at bar­na i mot­taks barne­ha­gen lett kan få informasjonen.