Kreativ bruk av iPad i barnehagen

I jan­u­ar 2012 kom Kamille Mor og Barn ut med artikkel fra vårt arbeid i Myr­ertop­pen barne­hage, de hadde en fin artikkel om barn og net­tbrett. Midtveis i jan­u­ar kom det noen fra riks­dekkende TV for å se hvor­dan vi holdt på med nettbrett.

Den sak­en ble stop­pet da vi bl. a hadde ulikt syn på hva som var grei frem­still­ing av barna.

Pressen i barnehagen

Vi har åpnet barne­ha­gen for medi­ene ved flere anled­ninger, både riks­dekkende som Aften­posten og Dagens Næringsliv, Aften Aften og Nor­dre Aker bud­stikke og div fag­blad­er som Barnehage.no og Glade barn. Vi har blitt ref­er­ert til i blog­ger, ringt til og mailet til av både stu­den­ter, barne­hage­folk og andre fagfolk.

 

Det har vært stor inter­esserte rundt arbei­det vårt med barn og IKT og barne­hage­blog­ging, det har vært veldig gøy men også krevende.

 

Arbeidet i barnehagen

Arbei­det med kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy er ikke så kom­plis­ert, men noen må ta ans­varet og barne­ha­gen bør sette av noe ekstra tid til det i oppstarten.

For det tar tid det vi har gjort, men vi var først ut dermed har mye tid også gått til å håndtere hen­ven­delser i til­legg til å finne ut, prøve, gjøre og dele. Men det må ikke ta mye tid, start i det små og gå skrit­tene i det tem­po som pass­er dere.

Det er bare (?) å sette i gang med en aktivitet, teste ut og lære, gå videre til neste. Så vise til de andre, skape inter­esse og så vil flere lære. Litt som med dataspill, man må fikse ett brett så kan man gå videre til neste og neste. Så bygges det både fer­digheter, kom­petanse og interesse.

Vi har skapt dette sam­men, alle har hatt en vik­tig rolle. For om noen starter med noe nytt, så må nød­vendigvis noen andre fort­sette med det andre.

Myr­ertop­pen har nå vist fram i mange kanaler hvor­dan dig­i­tale verk­tøy kan brukes kreativt og håper de som er inter­esserte har fått det med seg. Dette er bare en del av man­fold­et og virk­somheten i Myr­ertop­pen barnehage.

Vi har desverre ikke kap­a­sitet til å ta i mot førskolelær­erstu­den­ter, andre stu­den­ter, barne­hageansat­te fra andre barne­hager på nåværende tid­spunkt, men kan­skje en gang i fremti­den. Mange av fore­spørs­lene vi får omhan­dler hvor­dan vi bruk­er dig­i­tale verk­tøy, det lig­ger mye konkrete blog­ginn­legg på det HER (IKT) og HER (iPad)

Ønsker dere mer overord­net infor­masjon og meta­per­spek­tiv på barne­hage­blog­ging og dig­i­tale verk­tøy se HER.

Om IKT i barne­ha­gen har vi skrevet HER og intro­duk­sjon til bloggen finner dere HER.

Det er veldig artig at det er så stor inter­esse der ute for vår virk­somhet, men det har vist seg også å bli en tid­vis krevende affere. Så til de av dere som er inter­esserte og vil vite mer så kom­mer det inn­legg fra Myr­ertop­pen barne­hage på Klikk der Oslo, Klikk der Åle­sund og Barne­hage 2012. Utgangspunk­tet er i disse inn­leggene hen­tet fra konkrete erfaringer gjort rundt bruk av dig­i­tale verk­tøy og blogg med barn og vok­sne i Myr­ertop­pen barne­hage. Dig­i­tale verk­tøy og Ram­me­pla­nen, dig­i­tale verk­tøy og kreativ lek, etikk og reflek­sjon rundt bruken og tilnær­min­gen til dig­i­tale verk­tøy, spill og pub­lis­er­ingsverk­tøyet blogg. Spill har egen­ver­di men det kan også være kilde til læring og utgangspunkt i arbeid med sosial kom­petanse. Det ene utelukker ikke det andre og vi må holde reflek­sjon­snivået høyt uansett hva vi dri­ver med i barne­ha­gen, det gjelder også når vi dri­ver med IKT. Dig­i­tal dan­ning er et begrep som gjør seg mer og mer gjeldene både for bar­na og de voksne.

Fokuset vårt når vi tar i bruk dig­i­tale verk­tøy som f.eks. iPad med bar­na i barne­ha­gen har vært og vil fort­sette å være å bruke det kreativt og som en del av mang­fold­et i barne­ha­gen. Spill er en del av denne virk­somheten, spill har egen­ver­di men det han­dler om kvalitet og tilnærm­ing. Det skal vi ha et bevisst forhold til i barne­ha­gen. Mer om det HER

Barne­ha­gen bruk­er iPad som en del av virk­somheten, men vi bruk­er også dig­i­tale verk­tøy som GPS, kam­era og data­maskin. iPad er et fan­tastisk verk­tøy, men det avhenger selvsagt av hva slags app­likasjon­er vi har tilgjen­gelig og der opp­for­dr­er jeg flere utviklere til å ta bar­nas egen kreativitet på alvor.

I kreative pros­ess­er kan bar­na lære enormt mye og de får stor mulighet til å lær­er på egne pre­miss­er. I mange av dagens app­likasjon­er har vok­sne på forhånd defin­ert hva bar­na skal lære og det kan nok styre den vok­sne veldig i forhold til hvor­dan app­likasjon­er lages. Jeg vil heve at hvis man har større fokus på det kreative frem­for forhånds defin­ert læringsmål, så vil bar­na få større utbytte.

Hvem som lær­er hva kan man ikke vite på forhånd da men­nesker lær­er på ulike måter. Men selvsagt bør vi ha noen inten­sjon­er og målset­tinger i barne­ha­gen, men når app­likasjon­er for barn skal utvikles bør også den kreative siden trekkes inn i større grad.

Får bar­na delta selv, være skapende og forsk­ende åpnes det nye muligheter og vi opp­når et annet nivå av læring. Vok­sen­rollen blir veldig vik­tig i disse pros­essene, enten vi bruk­er dig­i­tale verk­tøy eller ikke.

Vi skal legge til rette for å støtte og veilede bar­na i dette, også når vi tar i bruk dig­i­tale verk­tøy. Der­for er det vik­tig for oss at vi har gode verk­tøy og at vi stadig får mulighet til å opp­gradere og tileg­ne oss ny kunnskap i til­legg til å leke og eksper­i­mentere sam­men med barna.