Myr­ertop­pen er igjen del av utvikling av app for unger. Men denne gan­gen er utgangspunk­tet et behov som har dukket opp i dig­i­tal lek og utforsk­ing. Rock Pock­et Games har søkt og fatt tildelt spill midler for å utvikle en app­likasjon hvor barn selv kan lage dig­i­tale fortellinger. En av barne­ha­gens folk og en av Rock Pock­et game sine folk var på Norsk Film Insti­tutt på nyåret 2012 for å søke midler slik at Rock Pock­et kan lage en slik applikasjon.

Vi har lekt oss med iPad i Myr­ertop­pen siden disse dig­i­tale vek­tøyene kom til lan­det, dette har vi delt på bloggen vår. Dette arbei­det og delin­gen av det, har åpnet opp for nye muligheter og samar­bei­dspart­nere. Nå job­ber vi med Rock Pock­et Games for å trekke barns dig­it­lale muligheter i en kreativ ret­ning. Vi gled­er oss!

Dig­i­tale fortellinger av barn