Kreativitet ekspert Sir Ken Robin­son utfor­dr­er hvor­dan vi ser på utdan­nin­gen av våre barn. Han ønsker en endring i hvor­dan vi ser på barn og læring og men­er at det utdan­ningssys­temet vi har elim­iner­er kreativ tekn­ing, samar­beid rundt ideer og nyskap­ing. Slik jeg forstår Sir Ken Robin­son men­er han at utdan­ningssys­temet stig­ma­tis­er­er. I alle sam­funn over hele ver­den bygges utdan­ningssys­temet rundt de tradis­jonelle fag­disi­plinene i stede for å se ver­di­en av hel­het, kom­binere fag og hylle ulikheter.

De første fagene som ryk­er når penger skal spares er de kreative og fysiske. Det er stig­ma­tis­erende for aktive barn, barn som tenker best i beveg­else og at hevder at vi som men­nesker frarøves mang­fold og i stede formes i et visst tanke­sett som hem­mer kreativitet. Han vek­t­leg­ger vik­tigheten av at ulike kvaliteter og egen­skaper har sin ver­di og krop­pen er like vik­tig som hode.

Sir Ken Robin­son spøk­er med at i hans eget miljø og andre intellek­tuelle miljøer sees krop­pen nærmest som et framkom­st­mid­del for hode. Slik at hodet kom­mer seg på møter. Han er humoris­tisk og under­hold­ene, inspir­erende og tankevekkende. Videre løfter han frem de ulike yrk­er som finnes, nød­vendigheten av både fysisk og kreativt arbeid og den urettmes­sige plassen folk i “tenk­ende” still­inger har fått frem­for andre jobber.

Jeg blir så inspir­ert av Sir Ken Robin­son og tenker at alle som job­ber med barn og unge bør se et han sine opp­tren­der på Ted. Ted startet som en kon­fer­anse og er nå et net­tfenomen. Her kan du sinne inn­legg som omhan­dler utrolig mange forskjel­lige emn­er. Mange av dem er utrolig inspirerende.

Sir Ken Robinson: