I Myr­ertop­pen barene­hage har jeg inn­ført kreativ bruk av iPad med barn i 3–6års alderen, dette har jeg redgjort for på barne­hage­bloggen vår. Vi bruk­er iPad på fler måter, men kreativ bruk har vært hov­ed­fokuset. Foreløpig har de eld­ste hatt hov­ed­fokuset men det er ingen grunn til at ikke de yngere bar­na også kan holde på med dette. Men det løn­ner seg å etablere prak­sis et sted først.

Da Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen hadde et frokost­møte med ulike aktør­er og inter­ess­er rep­re­sen­tert sist tors­dag var jeg invitert inn for å vise fram del­er av vår virk­somhet. Sen­teret for IKT i utdannngen har tidligere vist stor interese for vår virk­somhet. De har blogget om oss i forbindelse med mitt inn­legg på Film­fes­ti­valen i Hauge­sund og de har også blogget om oss i etterkant av et inter­vju Aftenposten.

Jeg opplever en vold­som inter­esse rund det arbei­det jeg har ini­tiert i Myr­ertop­pen barne­hage og det arbei­det vi i barne­ha­gen som team har igangsatt. Det er veldig artig at så mange synes dette er spen­nende. Mitt tips til dere som har tatt kon­takt for studiebesøk, er å bruke tiden dere ville satt av, til å utforske og prøve teknolo­gi og net­tbrett sam­men med ungene i stede. Det er mer mat­nyt­tig bruk av tiden slik jeg ser det. De stu­den­ter som tar kon­takt for å få infor­masjon om hvor­dan vi job­ber så er det bare å titte gjen­nom bloggen vår. Jeg del­er veldig mye av det vi gjør vedrørende iPad og IKT der. Begrun­nelser og faglige betrak­t­ninger finner dere også. Jeg har hatt litt ulike tilnær­minger men det jeg syns er mest vel­lykket prak­sis er når vi job­ber med dig­i­tale verk­tøy som videre­føring av pros­jek­ter vi allerede hold­er på med. Det blir en ny måte å nærme seg det ungene er opp­tatt av og hold­er på med:

•Jeg så på basens prak­sis og hvor­dan vi kunne videre­føre den og de pros­essene bar­na var i, med dig­i­tale verktøy.

•Pros­jek­tene fikk en dimen­sjon hvor vi formi­dlet og delte de pros­essene vi var i på en helt ny måte.

•Dette men­er jeg er en vik­tig del av den dig­i­tale dan­nin­gen som gjør seg mer og mer gjeldene i vårt mod­erne samfunn.

Så for meg har det til nå han­dlet om kreativ bruk, skaper­glede og utforsk­ing sam­men med ungene. Vi prøve oss frem det er ingen fasit. Vi gjør felles erfaringer og skaper felles læring. En del er intu­itivt, men bar­na trenger også vok­sne som har testet ut og føl­ger opp. En del kreative pros­ess­er er veldig skjøre og krev­er nærmest ”en til en”. Mens når bar­na spiller eller dri­ver med tall/bildelotto/former etc kan de fint være minst fem unger på en iPad.

Vi har lekt oss fram til ulike måter å ta verk­tøyet i bruk og jeg som vok­sen har brukt mye tid på å finne gode app­likasjon­er til formålet.

Når det kom­mer til app­likasjon­er for barn på iPad så er det et hav å vel­ger i, både gratis app­likasjon­er og app­likasjon­er som koster penger. Kon­klusjo­nen så langt er at lite av kvalitet er gratis, men noen per­ler finnes innimellom.

De gode app­likasjonene koster som regel penger, men app­likasjon­er for iPad og iPhone koster over­rask­ende lite sett i lys av hva mer fysisk type spill, opp­slagsværk, bøk­er ol koster. Men kost­naden drar allikev­el på seg om man kjøper uten å bedrive litt under­søkelser i forkant.