Kulturformidling mellom fire Nordiske landDette er Dom­pa­pen, han var på leit­ing etter ven­ner etter at han mis­tet sin beste venn. Det var litt leit, men som en god trøst var det barn i Myr­ertop­pen barne­hage som fant han,

Vi skal nå gå inn i et pros­jekt hvor vi samar­bei­der med en barne­hage i de Nordiske lan­dene Dan­mark, Sverige og Fin­land. Mulig vi avs­lut­ter med Island men foreløpig er det oss fire.

Utgangspunk­tet er at hver barne­hage har en kul­tur­fo­mi­dler som også formi­dler nær­miljøet til barne­ha­gen,  i form av et kosedyr. Dette kosedyret blir sendt i tur og orden rundt til de respek­tive barne­ha­gene hvor den får pre­sen­tere det den opplevde i den for­rige barne­ha­gen den besøk­te. For å gjøre det tar vi i bruk dig­i­tale verktøy.Vi tar bilder, filmer, ani­mer­er og fort­set­ter som vanig men vi leg­ger del­er inn på en minne pinne som kul­tur­formi­dleren har rundt halsen slik at bar­na i mot­taks­barne­ha­gen lett kan få informasjonen.

Vi vok­sne i de ulike barne­ha­gene kom­mer til å bruke en plat­tform som het­er etwin­ning slik at vi kan kom­mu­nis­ere og videre­formi­dler det bar­na våre ønsker å videre­formi­dle til barn og vok­sne i de andre  Nordiske landene.

Etwin­ning er en sam­lingsportal som sam­ler alle delt­ager­lan­dene og gir infor­masjon om hva som skjer av det/de pros­jek­tene vi er med på. Videre “snakker” etwin­ning med en annen por­tal som het­er Twin Space, dette er fler pri­vate rom hvor vi kan

Bar­na skal ta  kul­tur­formi­dleren med seg på tur­er, aktiviteter og andre spen­nende ting de ønsker å bringe videre.