IKT i barne­ha­gen skal dreie seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og vok­sne. Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Men det for­dr­er opp­merk­somme vok­sene som kan bruke disse verk­tøyene hen­sik­tsmes­sig. IKT i barne­ha­gen skal være bruk av dig­i­tale verk­tøy i læring­spros­ess­er og kreative uttrykk, ikke pas­siv konsumering.

Vi skan­ner, blog­ger og blog­ger om å blogge…

Det skal benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy til doku­menter­ing, lek og læring. IKT er ikke noe vi hold­er på med en halv­time en gang i uka. Men om vi tar i bruk et konkret dig­i­talt verk­tøy i et pros­jekt som tar en halv­time en gang i uka blir noe ganske annet. IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknolo­gi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I vårt arbeid med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­grup­pa og bar­na som aktive delt­agere i sin hverdag i barne­ha­gen.

Dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å gi bar­na pos­i­tive opplevelser i bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Men alle trenger ikke kunne alt. Per­son­al­grup­pa må utfylle hveran­dre; vi må akseptere ulike kunnskaps og inter­esseom­råder og verd­sette disse likt. Men vi kan kreve et min­i­mum av basens per­son­ale for å møte de ret­ningslin­jer vi har i forhold til Ram­me­pla­nen og de mål basen har defin­ert for seg selv sam­men med IKT ansvarlig.

Hva: Virk­somhet­s­pla­nen skal følge barne­ha­gens femår­s­plan med vek­t­leg­ging på naturlig pro­gresjon. IKT i barne­ha­gen vil være dif­fer­en­siert fra base til base og i samsvar med basens ram­me­fak­tor­er. Ram­me­fak­torene vil endres etter hvert som vi kom­mer i gang da det også vil investeres i mer utstyr. Helt konkret ønsker jeg å inn­føre “Datako­rtet” for de eld­ste. Innholde i “Datako­rtet vil bl.a inneholde øvelser i basis aktiviteter på en datamaskin.

IKT i barne­ha­gen er bl.a bruk av dig­i­tale verk­tøy som pc, kam­era, skan­ner, iPad, smart­tele­fon­er og på sikt kan­skje smart­board. Det gjelder også pro­gram­vare til data­mask­inene som IKT ans­varlige i sam­spill med basen finner adek­vat til basens barn.

Hvor­dan: Vi er i opp­starten, på sikt skal vi utvide vår felles kunnskaps­base i til­legg til at barne­ha­gen skal satse på et IKT team som skal være ans­varlig for å innhente ny og rel­e­vant kunnskap for de ulike alder­strinnene og gi per­son­ale opplæring i de dig­i­tale verk­tøy og pro­gram­mer som basen men­er de kan ha nytte og glede av.

Jobbe med:

  • Definere hvem som trenger og ønsker opplæring innen­for bruk av dig­i­tale verktøy.
  • Hva må til for at kom­petanseutviklin­gen kan nå flest mulig og hvor­dan vi på best mulig måte kan lære av hverandre

Hvor­for: Dig­i­tale verk­tøy kan gi ny dimen­sjon til pros­ess­er bar­na  allerede er i, de kan skape opp­merk­somhet og tilst­ede­værelse hos barn som har kon­sen­trasjonsvansker. Dig­i­tale verk­tøy kan bidra til mestring hos barn som ofte føler at de ikke mestr­er. Det blir kort vei å finne sam­men ut av ting vi lur­er på, men det for­dr­er utstyr som er tilgjen­gelig og kjapt. Dig­i­tale verk­tøy gir rom for kreativ utfold­else på nye måter og videreutvikling av de tradis­jonelle. Bar­na bør møte dig­i­tale verk­tøy av ulike grun­ner, en av dem er at barne­ha­gen skal være sosialt utjevnende.

Dig­i­tal kom­petanse er i skolen defin­ert som den femte bas­is­fer­dighet og det må barne­ha­gene ta på alvor. Ikt og bruken av dig­i­tale verk­tøy kan og sees på som nok et av bar­nas mange språk.

I Myr­ertop­pen barne­hage hvor jeg job­ber ønsker jeg at bar­na skal forholde seg til dig­i­tale verk­tøy som pro­dusen­ter, ikke bare som konsumenter.

Det betyr, de skal være med å skape utrykk gjen­nom dig­i­tale verk­tøy ikke bare kon­sumere fer­dig pro­duserte spill og medieinntrykk.

Bruken av dig­i­tale verk­tøy i doku­men­tasjon  kan bidra til at bar­na får økt forståelse for hva andre barn har holdt på med. Når vi bruk­er IKT for å pre­sen­tere del­er av aktiviteter som har pågått i andre grup­per syn­lig­gjør vi vår ped­a­gogiske prak­sis og bar­nas pros­ess, og det kan være et berik­ende tilskudd i til­legg til de konkrete resul­tatene som kom­mer ut av ulike pros­jek­tene som foregår i en barne­hage. Doku­men­tasjo­nen kan også virke sam­lende og opp­sum­men­rende for barn, forel­dre og per­son­alet når de ulike aktivitetene settes i sam­men­heng med hverandre.