Vi tok i bruk app­likasjo­nen “Birds of North­ern Europe” i bar­na­ha­gen tidligere i høst, til glede for bar­na i barne­ha­gen.  Jeg har brukt den med små­grup­per i ulike situ­asjon­er gjen­nom hele høsten, på freda­gen tok jeg den i bruk til en liten mor­gen­sam­ling hvor vi vasker hen­der og for­bered­er oss til felles frokost. Det startet med en opp­for­dring fra meg om noen hus­ket noen av de fuglen vi hadde sett og hørt på tur, som vi har fun­net mer om på iPaden i andre situ­asjon­er. Mens bar­na gikk gjen­nom de fug­lene vi hadde sett og hørt, kom et barn og hennes mor inn. Hun nevnte fuglen “stil­lits” en fugle vi ikke hadde hverken hørt om eller sett. Men fler av arten hadde tatt bolig i deres hage som lig­ger rett ved barnehagen.

Så da gikk vi rett opp i søk­er­fel­tet til app­likasjo­nen “birds of Norhern Europe for å se om Stil­lits var å finne. Og det var den…

Vi på bilder av den flotte fuglen, hørte stil­lit­sens san­gen og kallerop. Deretter fant vi ut av vi skulle se etter den da vi gikk ut for å leke og stå på ski etter frokost.

IPaden er et utrolig flott dig­i­talt verk­tøy i barne­ha­gen på så mange måter. Når det kom­mer til å finne ut av ting som dukker opp plut­selig, sam­men med bar­na mens de er inter­essert og i en kon­tekst de selv er med på å forme, er iPaden til en unik infor­masjoneen­het. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke sit­ter og undr­er oss og lar bar­na komme med sine inn­spill, tolkninger og forslag. Det ene utelukker ikke det andre.