Jeg er nå på Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen sin kon­fer­anse Kalei­do hvor jeg blog­ger fra iPho­nen. I går var jeg på work­shop hvor vi, kort for­t­alt, tok opp prob­lem­still­inger rundt hvor­dan vi skal jobbe med IKT i barne­ha­gen. Og hvor­dan sen­teret for IKT i utdan­nin­gen best kan bistå oss i dette arbeidet.

Noe av det jeg har vært opp­tatt av i det siste har vært å finne ressurssider på nett som kan hjelpe meg i mitt ønske om å lære mer om hvor­dan jeg kan gjøre dette med bar­na. Så for meg vil det være en god hjelp med en ressurs­side som på hov­ed­si­den informer­er om pros­jek­tet, har en dynamisk nyhets­del som stadig opp­dateres og under­sider som gir mulighet for:
#Se andre barne­hagers arbeid
#Vise hva vi hold­er på med
#Diskutere og kommentere
#Barne­ha­genes “egne” sider.

Barne­ha­gene har sin side under ikt­sen­teret hov­ed­side hvor de pre­sen­ter det de job­ber med. Det kan gjøres f. Eks gjen­nom en mikroblogg vari­ant hvor de fortløpende forteller litt om det de gjør.

Hvor mye de ønsker å gjøre ut av det bør være opp til den enkelte. Men at det er en liten pre­sen­tasjon og vi jevn­lig leg­ger inn opp­da­teringer på hva vi gjør. Om man også har en kom­men­tar­funksjon så kan pros­jek­t­barne­ha­gene og andre barne­hager legge inn tilbakemeldinger. På denne barne­ha­ges­i­den bør det også ligge en sta­tisk infor­masjons­bit som forteller om den enkelte barne­hage og link til egen hjemmeside/blogg

#Finne fagstoff;IKT og fagom­rå­dene, IKT og barn, metoder og didak­tikk, etikk osv
#Konkrete tips om god pro­gram­vare, dig­i­tale verktøy,“gjør det selv pc sup­port”, minikurs i fil­ne­han­dling, bilde­be­han­dling osv