Jeg bruk­er mer og mer min iPhone 4 i doku­men­tasjons øyemed i barne­ha­gen. Den er lett tilgjen­gelig, har alle verk­tøy­er et skjermtrykk unna.

Jeg er klar over per­son­vern­prob­lematikken og kom­mer tilbake til det ved senere anledning.

Bilder: Jeg tar en stor menge bilder i løpet av en uke i barne­ha­gen, både med dig­i­talt speil­re­flek­skam­era og min pri­vate iPhone 4. I det siste har jeg primært tatt bilder til barne­hage­bloggen jeg startet opp våren 2010. Bildene er alltid anonymis­erte når de er til bloggen og i utgangspunk­te forsøk­er jeg å ta dem slik at jeg unngår redi­ger­ing. Når jeg har bilder på iPhone med behov for redi­ger­ing  benyt­ter jeg en app­likasjon som het­er Pho­to­gene.

I dag har jeg startet med å sende forel­drene bilder av bar­na direk­te fra iPho­nen.  Bilde­formidling på den måten er mer tilgjen­gelig enn via kam­era og data­maskin, naturlig nok. Jeg vet forel­dre synes det er stas med bilder av egne barn, men jeg har hatt trøbbel med å finne en god løs­ning på hvor­dan jeg skal få  tid til å både ta anonymis­erte bilder til blogg og bilder slik at forel­drene ser bar­na sine i aksjon i barnehagehverdagen.

Å formi­dle bilder til forel­dre innebær­er å ta bilder, over­føre og lagre bilder, redi­gere bilder, finne tilbake til bilder, vider­formi­dle bilder, passe på at alle bar­na fotograferes og at alle forel­dre får se sine barn.

Å jobbe med bilder er gøy men det kan være tid og ressurskrevende både for oss som gjør det men også utstyret vi bruk­er. Data­mask­in­er blir lett tunge og seige når data­meng­den blir stor. I barne­ha­gen er det ofte fler brukere på en maskin som også bidrar til at alt tar len­gere tid.

Men jeg fikk en liten åpen­bar­ing da jeg sendte de første bildene direk­te på mail fra min iPhone(som kobler seg rett på tråløs­net­tet når jeg ankom­mer jobb). Det gir meg muligheten til å vise små fine øye­b­likk uten å gå hele dis­tansen med bilder som nevnt ovenfor.

Jeg har alle forel­drene på mailen min da jeg også er på mail­inglista til de ulike basene i barne­ha­gen. Dermed kan jeg med let­thet ta bilde, så vel­ger jeg funksjo­nen som tillater meg å send e‑post. Jeg starte så å skrive bar­nets eller forel­drenes navn og så kom­mer adressen automa­tisk opp. Jeg leg­ger inn emne, kan­skje en liten kom­men­tar og deretter vel­ger jeg en av tre bildestør­relser og bildet er sendt.

Film: Når jeg filmer med iPho­nen gjør jeg også det anonymis­ert da dette også til nå har vært til blogg. Film­snut­tene er kun for å illus­trere en hen­delse, det er korte snut­ter. Jeg redi­ger­er film­snut­tene i iMovie. Dette er en app­likasjon som gjør det lett å klippe i opp­tak­ene dine og legge sam­men film­snut­ter. Jeg tit­tet på denne tuto­ri­alen og etter det har jeg brukt film­redi­ger­ing app­likasjo­nen uten nevn­everdi­ge prob­le­mer. Men, ikke slett filmene dine fra film­rulen selv om du har redi­gert noen snut­ter samme og de lig­ger i iMovie. Da slettes filmene, de må først lastes opp til youtube, datam­sk­i­nen din eller en annen lagringsenhet.