iPhone i barnehagen

Jeg bruk­er mer og mer min iPhone 4 i doku­men­tasjons øyemed i barne­ha­gen. Den er lett tilgjen­gelig, har alle verk­tøy­er et skjermtrykk unna. Jeg er klar over per­son­vern­prob­lematikken og kom­mer tilbake til det ved senere anled­ning. Bilder: Jeg tar en stor...

Blogg som dynamisk arkivskap

Vi som job­ber i barne­hage har behov for å doku­mentere del­er av vår virk­somhet. Det hjelper oss i etter­ar­bei­det og erfar­ingslærin­gen som til enhver­tid pågår i de fleste barne­hager. Blogg kan være en are­na for sys­tem­a­tis­er­ing av ped­a­gogisk...
Hjelpe sammen, klare sammen

Hjelpe sammen, klare sammen

Vok­sen­hjelp til ytter­streken, veiled­ning men med egen strek innen­for For lavt nede på arket til kropp, hva med høy kro­ne i stede… Med litt tren­ing er det ikke grenser for hva man kan få til, høy­helte sko… Klare selv! Å “klare sam­men” han­dler om å gi bar­net...