Fra kon­sument til pro­dusent, bruk av iPad i barnehagen

Bar­net annon­serte at han skulle skrive en sym­foni, og trengte en bok til å skrive den i. Han fikk papir, plas­tmap­per og perm. Da han var fer­dig med å skrive mange sider med noter fikk han utføre og spille den inn med Garage­band, vise og frem­føre i samling

For eller i mot er alltid kjedelig når man kan prak­tis­ere ja takk, begge deler. Kom­bi­nasjoner skaper flere muligheter.  Syn­ergi­ef­fek­ter viser seg og man erfarer nye bruk­som­råder etter­hvert som kom­petansen innen­for ulike felt øker.

Selvsagt gener­erer ikke “ja takk, begge deler”, flere timer i løpet av en barne­hage­hverdag men innholdet i barne­ha­gen han­dler om en tilnærm­ing innen for en tid­sram­men på ca 7,5 timer om dagen, fem dager i uka, elleve måneder i året, fra bar­net er ett til bar­net skal starte på skolen.

Altså, vi har rel­a­tivt mye tid å ta av. Tid som skal fylles med menings­fult og rel­e­vant innhold. Leken og bar­nas nys­g­jer­righet står sen­tralt. Tiden ute og inne brukes vari­ert. Barna skal møte mang­fold og ulike erfaringer.  Les mer om hva vi leg­ger i pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse i pros­jek­tet jeg leder for Nor­lan­dia barnehagene

 

Linker inn til prak­sisek­sem­pler som etter min defin­isjon, er hen­sik­tsmes­sig bruk av IKT i barnehagen:

Larver i barnehagen

Hum­ler i Barnehagen

Kyllinger i barnehagen

Ani­masjon i barnehagen

Barn og språk. Inspi­rasjon, lek, forteller og-skapeglede. Dig­i­tale fortellinger, se eks HER

Tema HUS, opp­sum­mer­ing 2013. Vi byg­ger dig­i­tale hus 2013 og 2014

Spill og logikk

Innholdet i ett barne­hageår for 4–6åringer, kom­primert til en utstill­ing. Turer i skog og mark, nær­milø og ekskusjoner se HER

Se også bloggen Barn og dig­i­tale verk­tøy og Vår dig­i­tale hverdag i Kir­ke­tunet barnehage