Barnehageblogging og etikk

Det er vik­tig å være bevisst hva og hvor­dan man formi­dler når man blog­ger fra en barnehage. Jeg doku­menter­er barn og vok­snes virk­somhet på blogg. Bloggen er et gal­leri og dynamisk arkivskap. Men i til­legg dukker det stadig opp nye sider og fordel­er med at...