Dig­i­tale verk­tøy bør ha plass i ped­a­gogiske virk­somheter som barne­hage og skole.  Det er ikke syn­onymt med at jeg er bekym­ret for barne­hage­barn og deres plass i et tek­nol­o­gisk ori­en­tert arbei­d­sliv. Teknolo­gien er utviklin­gen, det er også vi mennesker.

Perling

Jeg har fått et par hen­ven­delser ang barn og dig­i­tal kom­petanse, en av dem i kjøl­e­van­net av artikke­len til  Trond Wingård NRK Ytring. Uansett hva og hvem jeg job­ber med i mitt virke er hverken Norges Brut­to Nation­al pro­dukt eller læringsmål for barne­hage­bar­na mitt fokus. Læringsmål hos vok­sne som job­ber med og for barn, det har større verdi.

Edit, 20.9.2014: Tem­atikken blus­set opp igjen ette et par artik­ler i Aften­posten (se her og her) og inn­legget “Bløf­fen om dig­i­tal kom­petanse “av Simen Tveit­ereid. Siden han vel­ger å trekke min prak­sis inn som ett eksem­pel i sin artikkel, antar jeg der­for at artikke­len ikke kun er en kri­tikk eller skep­sis til barns skjemtid ver­sus utetid på pri­vat­en, men at det også han­dler om dig­i­tale verk­tøy i barnehagen.

Når det kom­mer til fokuset på dig­i­tal kom­petanse i barne­ha­gen så job­ber jeg mot de vok­sne, de vok­snes dig­i­tale kom­petanse bør være på et visst nivå. Fokuset i arbei­det med bar­na er kreativ bruk, skapende virk­somhet lek og moro, forsåvidt den inn­fallsvinke­len jeg også har når vok­sne kurs­es. I en slik tilnær­min­gen får selvsagt bar­na erfaringer, de er med og bruk­er de dig­i­tale verk­tøyene. De er i starten i sin kom­petanseutvikling og dan­nelsespros­ess, dig­i­tal eller analog.

 

Digital kompetanse hos de voksne

Etter mitt skjønn bør det han­dler om at jeg som barne­hageansatt må ha en stor verk­tøykasse med mange verk­tøy, alt­så jeg  skal ha kunnskap og fer­digheter knyt­tet til den rollen jeg skal fylle. Enten det er kunnskap om fugler, blom­ster, å tenne bål i snøføy­ka eller å lage dig­i­tale fortellinger sam­men med bar­na. Som ped­a­gogisk led­er er det visse krav om å doku­mentere del­er av avdelin­gens virk­somheten, til dette er dig­i­tale verk­tøy uun­nværlig. Doku­men­tasjo­nen skal for­trinnsvis også brukes ped­a­gogisk, alt­så mer enn at jeg bare pro­duser­er og arkiver­er i en perm. Dette kan jeg løse på flere måter, bloggen til Myr­ertop­pen barne­hage er en måte.

Pedagogisk tilnærming

Barn er forskjel­lig, de har ulike inter­ess­er, fer­digheter og egen­skaper. Som barne­hageansatt skal jeg delta i lek. Jeg skal obser­vere både lek, sam­spill og relasjon­er. Jeg skal utfor­dre bar­na, støtte dem,inspirere dem, løfte dem, se dem og veilede dem. Vi skal favne alle, alle skal få skinne, alle skal bli sett. Da bruk­er jeg de verk­tøy som er tilgjen­gelig slik at jeg på best mulig måte kan bidra til det.

Noen barn er gode i å gå ski, teg­ne, kla­tre, brette origa­mi eller spille fot­ball. Noen vil helst bare per­le, da må vi moti­vere, inspirere og bidra til mang­fold. Så er det noen barn som får vist seg frem ved å beherske enkelte spill, da kan de lære bort det til andre og være den som kan noe i den situ­asjo­nen. Vi ser utrolig vari­asjon når det kom­mer til barn og læring, og vet vi alltid hva bar­na lær­er? Noen ganger er vi midt oppi det og ser i at enkelte barn knekker noen koder, de får den dypere forståelse. Vi ser også at bar­na har ulike strate­gi­er, f.eks i mat­te. 

Når jeg bruk­er dig­i­tale verk­tøy med bar­na i barne­ha­gen er mitt fokus at jeg som vok­sen bør ha visse kunnskaper, så bruk­er jeg mine ressurs­er sam­men med bar­na. Alle vok­sne trenger ikke kunne alt like godt, men en del kunnskap om ped­a­gogisk bruk må være til stede. Dig­i­tale verk­tøy er verk­tøy for å skape med, det påpekes også i artikke­len til Trond Wingård, selv om han ikke er særlig over­be­vist når det kom­mer til iPad i barne­ha­gen. Jeg har job­bet med IKT i barne­hgen i flere år, etter min erfar­ing og fra mitt ståst­ed har det ver­di i et ped­a­gogisk per­spek­tiv. Sam­tidig har jeg forståelse for undring og bekym­ring rundt f.eks iPad i barne­ha­gen  da vi vet en del barne­hager man­gler fagkom­petanse og nok folk på jobb. Desto vik­tigere er det med fokus på ped­a­gogiske- og hen­sik­tsmes­sige prosesser.

Pedagogisk bruk

Les mer på Myr­ertop­pen barne­hage, om IKT i barnehagen. 

Fra kon­sument til produsen

Eksem­pel på dig­i­tale muligheter: dig­i­tale fortellinger av forskjel­lig slag.  Ani­masjon, foto fortellinger og bar­nas teg­nede fortellinger.  Apper og nettsider som opp­slagsverk om fugl. App-tips, mer info se pros­jek­t­bloggen dig­i­tal prak­sis i barnehagen. 

Da vi fant larv­er i barne­ha­gen, det ble et stort pros­jekt blant annet med en egen larveku­vøse. Vi laget time­laps (film, bilde for bilde) av larv­er som pup­per seg inn og så bry­ter ut fra kokon­gen som som­merfugl. Det er fan­tastiske muligheter i IKT, også spesialpedagogisk.

Dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen har sin plass og funksjon. Vi bedriv­er ped­a­gogisk virk­somhet. Er vi nok folk på jobb så har vi tid til mye gøy, spen­nende, lærerikt og utfor­drende. Er vi under­be­man­ner bidrar vi lell til at barn er trygge, blir sett og har det fint i barnehagen.

Barne­ha­gene må ha tid til plan­leg­ging og kurs­ing, da er vi fult i stand til å ta val­gene om hva barne­ha­gen skal inneholde.  Jus­teringer blir gjort basert på barne­grup­per, ulike kon­tek­ster og enkelt barn.

Spill i barnehagen

Kom­mer­sielle og kvalitetsmes­sig dårlige spill kan ha sin funksjon, det han­dler om de ped­a­gogisk pros­essene. Noen ganger kan enkelte spill bidra til å skape felles refer­anser og lek mel­lom barn som ikke hadde denne koblin­gen før. Andre ganger kan det være origa­mi, strikking eller Nin­ja­go. Spill er en del av bar­nas kul­tur, vi kan også bidra til at de får erfaringer med noen av de vakre og flotte spil­lene som finnes. Barn lek­er ut mediein­ntrykk. De kan spille i femten min­ut­ter for så å leke det ut i to dager.

For oss som job­ber i barne­hage er sosial utjevn­ing også en fak­tor, enten det kom­mer til skiskoleer­faringer eller de som har iPad og de som ikke har iPad. Det han­dler også om begrensede erfar­ingsmu­ligheter, de som spiller masse hjemme for seg selv og aldri får de erfarin­gene det er å spille sam­men. Det å dele, samar­bei­de og hjelpe. Det bidrar selvsagt de ansat­te med i alle situ­asjon­er i barne­ha­gen, men enkelte barn som sliter med moti­vasjo­nen og evnen til å jus­tere seg i disse sam­spill­si­tu­asjo­nen kan vise nye sider ved seg selv da det dig­i­tale motiver­er i større grad, det kan gi overføringsverdi.

Når bok skal leses og vi er mange barn, er det flott å lese bok på iPad koblet til pros­jek­tor. Da ser alle bildene mens vi leser. Men det er ikke syn­onymt med at vi drop­per analoge bøk­er av den grunn.