MinecraftMyr­ertop­pen barne­hage har Minecraft tid­vis blitt spilt av bar­na og i forbindelse med et pros­jekt om hus. På bloggen Ped­a­gogisk prak­sis er det en beskriv­else av Minecraft i barne­ha­gen. Minecraft i Myr­ertop­pen barne­hage startet med pros­jekt hus, hvor dig­i­tal byg­ging ble en del av en større hel­het. Minecraft ble pop­ulært og mange fikk prøve seg. Det var lett å se hvem som hadde vært borte i spillet før og hvem som ikke hadde det. Men dette jevnet seg ut da de mest trente spillerne, veiledet og viste andre barn som igjen to denne rollen når de var mer trente. Dermed kunne flere barn oppleve å være den som lære bort til andre.

Det var mange fine sosiale pros­ess­er rundt dette. Slike pros­ess­er har vi også hatt rundt andre apper, spill og aktiviteter enten med eller uten dig­i­tale verk­tøy. Dette er en del av det ped­a­gogiske arbeidet.

Minecraft er mor­somt og cre­ativt og bar­na kan møte hveran­dre i spillet om man man har flere “devicer”, enten det er iPad, iPhone eller iPod”.

Minecraft, kort forklaring

Minecraft er enkelt for­t­alt dig­i­tal Lego. Du styr­er spilleren din gjen­nom en ver­den bygd opp av blokker. Blokkene kan bygges med og de kan øde­legges. I Minecraft lever det dyr som sau, gris, kyllinger, høn­er, kuer etc. Disse kan brukes som hus­dyr, de kan brukes til å lage mat, klær etc. Mis­ter man liv, som fremkom­mer som hjert­er øverst i ven­stre hjørne, kan man ta til seg mat og øke antall liv. Når det blir natt kom­mer det frem mon­stre som creep­ers, edderkop­per, skjelet­ter. Disse kan man ta liv av ellers kan de ta liv av din fig­ur. Du kan spille Minecraft på forskjel­lige måter, de tre mest pop­ulære er «sur­vival», «cre­ative» og «adven­ture».

Med yngre barn er cre­ative mode veldig stas, da kan de bygge og skape seg en egen ver­den ved å hugge trær, finne jern, lage saks, klippe sau, farge ull f.eks med sopp og lage klær. De kan bygge hus, de kan sam­le ulike typer mate­ri­ale og verk­tøy. Det de sam­ler kan legges i en kiste.

Kreativitet i en digital verden

I cre­ative er det uen­delig med bygge­ma­te­ri­aler, og du har ikke liv eller sult som i sur­vival. Du kan gjøre mer enn å bygge, det finnes muligheter som åpn­er opp for å lage f.eks ”elek­triske” mask­in­er med noe som kalles red­stone. I Minecraft er det flere ting som kalles Red­stone. Red­stone Ore, det er red­stone i naturlig form slik du finner det når du graver i jor­den i spillet. Når spilleren finner dette kan den knus­es slik at spilleren får red­stonepul­ver, dette kan bli strødd på bakken og kan fun­gere som ledning.

En mer avansert bruk av red­stone er f.eks. å skape er en lysende fakkel. Og «repeater» og «pis­tons», som er forskjel­lige tekniske kom­po­nen­ter som du kan koble til red­stone. Med isse delene har spillere mulighet til å lage automa­tiske døråp­nere og mer sofistik­erte automa­tis­erte og ”elek­triske” ting.

Spille for å overleve

I sur­vival er målet å over­leve. Spilleren trenger beskyt­telse om nat­ten og trenger der­for å bygge seg et hus. Spilleren trenger mat for å over­leve i denne ver­den, de kan slak­te hus­dyr, dyrke og dyrke jord. Spillerne kan lage gru­ver for å finne kull til fak­ler, jern, gull og dia­man­ter for å lage bedre verk­tøy og våpen.

Sur­vival er den mest spilte for­men av Minecraft, men kan bli kjedelig om du spiller alene. Spillere kan koble iPadene sam­men via WiFi og møte hveran­dre i samme ver­den. Da kan bar­na samar­bei­de om å bygge, leite, sam­le og skape og overleve.

Dra ut på eventyr

Til slutt er det adven­ture. Der kan du ikke plassere eller øde­legge blokker. Du spiller som oftest på en fer­dig­bygd ver­den. Målet med ver­de­nen å finne, bryte ut og oppdage. Adven­ture er rel­a­tivt ny, men spillere har laget slike even­tyrver­den­er i sur­vival. Når du har bygget en ver­den i Minecraft du lagre den og dele den med andre. Der­for kan du bygge et univers som blir en utfor­dring for andre. Dette er mest bruk­er­vennlig på PC.

Inn­legget er inspir­ert av bar­nas spill og skaper­glede, tek­sten er inspir­ert av inn­legget: Minecraft hva er det egentlig?NRK beta