Kom­man­do­er og “pro­gram­mer­ing” i lek

Vi startet med å leke robot. Jeg gav bar­na kom­man­do­er, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene umulig, og da stop­pet “robot­en” opp. Da måtte de jus­tere og forsøke på nytt. Kom­man­do ble en lek og bar­na fikk en annen forståelse for begrepet. Deretter tok vi frem iPaden og appen Move The Tur­tle, en app jeg har avven­tet litt da det er for de eld­ste bar­na. Men nå er det vår, og fem-sek­sårin­gene gå inn i sine siste måned­er i barne­ha­gen. Så nå pass­er det å se litt på denne appen.

Over flere år nå har jeg sam­men med barn tatt i bruk dig­i­tale verk­tøy i lek og læringssam­men­heng. Dig­i­tale verk­tøy gir oss en del er fan­tastiske muligheter, f.eks  kreativt. I det siste har det vært fokus på at norske barn og ung­dom­mer er på ver­den­stom­men i bruk av dig­i­tale verk­tøy, men det er ikke det samme som at de er i ver­den­stop­pen i dig­i­tal kom­petanse.

Jeg job­ber i barne­hage og er opp­tatt av lekens plass i barne­ha­gen og vok­sen­rollen. I mitt arbeid blir dig­i­tale verk­tøy, net­topp verk­tøy. Verk­tøy som gir oss flere strenger å spille på når det kom­mer til de bar­na som er i vår varetekt. Disse verk­tøyene bør være en del av mang­fold­et i barne­ha­gen. Enkelte barn får vist nye sider ved seg selv, da det er set­tin­gene med spill og teknolo­gi som motiver­er dem. Dette kan gi over­føringsver­di inn i andre sam­men­henger. Det er sosialt utjev­nende at barne­ha­gen har dette i tilbudet sitt, både for de som ikke har til­gang hjemme men også for de som har men som ikke erfar­er hen­sik­tsmes­sig bruk i en sosial kon­tekst. Dig­i­tale verk­tøy er fan­tastisk i sam­men­henger der enkelte barn har større utfor­dringer en majoriteten, de gir mer moti­vasjon til å øve på opp­gaver som bar­net trenger men det åpn­er også opp for å kunne gjøre dette nor­malis­ert i en kon­tekst som alle bar­na har glede av og synes er gøy. Barne­hager som har fokus på dette kan bidra til gode van­er, men det starter med oss vok­sne. At vi ser mulighetene det gir og tar innover oss at å jobbe med barn han­dler om å være her og nå, dig­i­tale verk­tøy er her og nå og det åpn­er opp­for nye muligheter.

Dette skal vi se mer på nå utover i mai hvor femårsklubben går inn i sin siste fase. Tekno­Tors­dag.

Dig­i­tale verk­tøy i barnehagen:

Flere strenger å spille på
Del av mangfoldet
Vise nye sider ved seg selv — Kan gi overføringsverdi
Sosialt utjevnende
Spe­sialped­a­gogisk bruk
Gode vaner
Starter hos den voksne

2 april var jeg på et møte ini­tiert av Lær kid­sa kod­ing, det ble holdt i finn.no sine lokaler og ini­tia­tivet kom­mer fra B.la Torgeir Andrew Water­house og Simen Som­mer­feldt. Der var de inne på et pro­gram som het­er Scratch, jeg har sett nærmere på det, det kan være artig å la bar­na være med å forme veien i spillet, fig­urene etc. men å bruke det krev­er mye vok­sen oppføl­ging. Så pass mye at jeg ser ikke helt at det blir like stas, da kan Move the tur­tle være mer enn nok. Men for eldre barn Scratch helt fantastisk.

Er det noen som synes dette er artig  og ønsker mer info, å bidra eller at bar­na skal få mulighet til å lære mer: Sjekk ut Lær kid­sa koding.