Hva man får ut av en iPad app­likasjon han­dler om hvor­dan de vok­sne leg­ger det opp og hvor­dan bar­na tar det i bruk.

App­likasjon­er som ikke er forhånds­de­fin­ert som ped­a­gogiske kan bidra til  ped­a­gogiske pros­ess­er, pros­ess­er som han­dler om økt kreativitet, inspi­rasjon i lek og læring.

Er man for opp­tatt av forhånds­de­fin­erte læringsmål, kan det for­ringe pros­essen når barn skal holde på med iPad.

Det er ikke gitt at et barn lær­er bare for­di vok­sne har bestemt at et spill innehar visse kvaliteter og innhold man ønsker bar­net skal lære.

En del av  appene nevnt under kan brukes i kom­bi­nasjon med hverandre.

Teg­ne:

Draw­ing Pad

Dig­i­tale fortellinger:

Book Cre­ator

Strip design­er

Comic­Strip

Pic col­lage

Sto­ryK­it

Ani­masjon:

Toon­tas­tic

Ani­mo­to

Ani­ma­tion cre­ator HD

Loop­cam

Lyd:

Sounds real

Spill:

Toca boca Hair saloon

Toca store

Elleville Elfrid

Cut the rope

Where is My water

Angry birds

Lunch­Box

MonkeyMath

Math Bin­go

Ordlek XL

Sound touch

Mer om barn og dig­i­tale verktøy:

Kreativ bruk av iPad, Ped­a­gogikk og iPad, iPed i barne­ha­gen, Ped­a­gogisk bruk av iPad i barne­ha­gen, Lek med iPad, iGen­erasjo­nen, iPad i barne­ha­gen.