Når barn bruk­er data­mask­in­er i barne­ha­gen eller i andre sam­men­henger hvor det er flere barn tilst­ede,  er det ofte både fysisk aktivitet rundt de bar­na som ser på og ikke er i direk­te kon­takt med det dig­i­tale verk­tøyet. Det er også endel andre spen­nende pros­ess­er som foregår rundt en data­maskin i barne­ha­gen. De som deltar fra pas­sas­jer­si­den er sjeldent pas­sive tit­tere når en gruppe barn står rundt en data­maskin eller det er en iPad/nettbrett. Det er ofte delt­agelse og samar­beid, jeg ser slike pros­ess­er jevn­lig og vil hevde at det er mulig at de som står rundt kan få med seg og tilsynela­tende lære like mye som de som sit­ter og utøver. Men det han­dler selvsagt både om bar­na og de oppgavene/spillene de hold­er på med.

Da jeg snublet over dette inn­legge (se under)  på TED.COM, ett av de fineste nettst­e­dene jeg vet om, så bidro det til at jeg øns­ket å lære ennå mer om barn, IKT og læring. Jeg ble også nys­g­jer­rig på om det er noe ny Norsk forskn­ing rundt disse tin­gene. Jeg sit­ter jo primært og drodler rundt egne erfaringer og egne reflek­sjon­er i prak­s­is­fel­tet, jeg har ikke veldig god innsikt i hva som skjer andre sted­er. Jeg kjen­ner til at Nina Bøl­gan og Lila Moberg m.fl er inne på barn, IKT og læring i endel tekster.

Sug­a­ta Mitra gjen­nom­førte et pros­jekt med utgangspunkt i hvor­dan barn kan lære seg selv, et spen­nende pros­jekt om læring og moti­vasjon. Flere sted­er ute i rurale strøk av India sat­te han opp stasjon­er med data­mask­in­er og gjorde dem tilgjen­gelig for barn. En av funnene i dette pros­jek­tet var net­topp det at det er ikke bare den med kon­trollen over han­dlin­gen som lærte. I denne sam­men­hen­gen lot det seg måle hva bar­na hadde tileg­net seg av kunnskap. Bar­na rundt lærte like mye og det foregikk mye sosialt sam­spill. I pros­jek­tet oppdaget de at barn skapte egne læringsmu­ligheter for å tileg­ne seg ennå mer kunnskap. Det var fat­tige barn med lite materielle ressurs­er men enkelte av dem gikk til det skrit­tet at de lærte seg engel­sk slik at de kunne komme videre i dataleken og dermed komme videre i å lære ennå mer.