Vi har fun­net mange insek­ter på tur, her er det en tege som er objek­tet for nys­g­jer­ringhet og undring. Vi vok­sne undr­er oss sam­men med bar­na men tillater oss også og svare. Det er vik­tig, vi skal filoso­ere og undre oss sam­men men vi må møte bar­na sine spørsmål også med såpass respekt at vi gir svar på ting de fak­tisk undr­er seg over. Det er vik­tig å se an situ­asjon og indi­vid i slike sam­men­henger. Ikke alle barn synes det er ok og alltid få sine spørsmål møtt med spørsmål, da kan vi risikere at de slut­ter å spørre.