Kulturformidling mellom fire Nordiske land

Vi har et IKT pros­jekt hvor Norge, Sverige, Fin­land og Dan­mark samar­bei­der om kul­tu­rutvek­sling mel­lom fire barne­hager gjen­nom å bruke dig­i­tale verk­tøy og fire kjeledyr som kul­tu­rutvek­slere