Viktige etiske stikkord når man bloggerDet er vik­tig å være bevisst hva og hvor­dan man formi­dler når man blog­ger fra en barnehage.

Jeg doku­menter­er barn og vok­snes virk­somhet på blogg. Bloggen er et gal­leri og dynamisk arkivskap. Men i til­legg dukker det stadig opp nye sider og fordel­er med at vi blog­ger. Det hele er ganske inspir­erende. Men det er vik­tig å tenke etikk i en slik prosess.

Per­son­vern, der har vi et klart lovverk. Jeg har val­gt å bruke anonymis­erte bilder av ulike årsak­er. Ved å anonymis­ere bildene kom­mer situ­asjo­nen mer frem, det er pros­essene og situ­asjonene som er vik­tig å doku­mentere i denne sam­men­hen­gen, ikke hvilke barn som er med på hva.

Indi­vider, se an bar­na og de andre involverte. Hva synes de selv er gre­it om at situ­asjo­nen pub­lis­eres. Selv om bilder anonymis­eres kan enkelte barn gjennkjennes av forel­dre og andre barn p.g.a klær.

Kon­tekst, i denne sam­men­hen­gen er det gre­it å ha posit­sitvt fokus. Skal man ta opp mer prob­lema­tis­erende prob­lem­still­inger for å vise hvor­dan man job­ber med det i barne­grup­pa er det gre­it å styre unna bilder fra situ­asjo­nen, selv om de anonymis­eres. Hvis man skal bruke bilder i slike sam­men­henger bør bildene være fab­rik­erte og det må komme fram.

Grunn til dette er at det ikke skal være noe åpn­ing for at det kan trekkes ut hvem som gjorde hva uansett hvor lite rel­e­vant det virk­er for oss som job­ber med bar­na og doku­men­tasjo­nen. For forel­dre og barn selv er det ytterst rel­e­vant og kan oppleves støtende.

Fab­rik­ert illus­tr­erende eks: 

Eks 1: “To barn er i gang med å lage brannbil. To andre barn kom­mer og vil være med. De lager også en brannbil”.

Samme bilde kan naturlig nok gi ulik opplevelse av en kon­tekst avhengig av tek­sten knyt­tet til bilde. Når vi skal formi­dle fra barne­ha­gen er det vik­tig å tenke på hvor­dan dette kan opp­fattes for barn og forel­drene. Ingen skal føle seg uthengt. Situ­asjon­er vi opplever som ufarlige og hverdagslige, kan opp­fattes ugreie på blogg for de involverte.

Eks 2: “To barn er i gang med å lage brannbil. To andre barn kom­mer og vil være med. De får ikke lov så de lager seg en egen brannbil”.