Header til barnehagebloggen Myrertoppen barnehageVi som job­ber i barne­hage har behov for å doku­mentere del­er av vår virk­somhet. Det hjelper oss i etter­ar­bei­det og erfar­ingslærin­gen som til enhver­tid pågår i de fleste barne­hager. Blogg kan være en are­na for sys­tem­a­tis­er­ing av ped­a­gogisk doku­men­tasjon som gjør doku­men­tasjo­nen vår mer tilgjen­gelig. Når man doku­menter­er ped­a­gogisk prak­sis på en slik måte blir det veldig gre­it å nav­igere og finne frem til tidligere opplevelser. Men det er lurt å tenke på hvor­dan man arkiver­er, jeg har val­gt å bruke stikko­rd som sier noe om situ­asjo­nen, basen og hvilket fagom­rådet (f.eks Kropp, beveg­else og helse),  jeg men­er inn­legget i hov­ed­sak hør­er inn under. Av og til kan det være en utfor­dring da de fleste aktiviteter som pågår i en bar­na­hage innehold­er ele­menter fra fler enn ett fagom­råde. Men det er lurt å ta et valg, da hold­er det med et titt på for­si­den av bloggen for å få et inntrykk av hvilke fagom­råder det doku­menteres mest av i din bar­na­hage. Det er nyt­tig informasjon.

1, Uavhengig av hva slags form du vel­ger at stikko­r­dene på en blogg skal pre­sen­teres i, får du et inntrykk av hvilke stikko­rd som er mest brukt. Det gir meg som bloggen­deped­a­gog en over­sikt over hva jeg har doku­mentert mest av. Som igjen kan indikere,  hva jeg har lettest for å fokusere på. Det er nyt­tig infor­masjon til meg som jeg kan bruke i mitt virke med bar­na og i videre arbeid med ped­a­gogisk dokumentasjon.

2, Stikko­r­dene kan hjelpe deg til å finne tilbake til situ­asjon­er, du vet det var en sam­ling om begreper men ikke når den var. Har du da lagt til stikko­rd som “språk­sam­ling” og “begreper” kan du let­tere nav­igere i det dynamiske arkivskapet som en blogg er.  Men har du blogget en god stund kan lista under begreper også bli lang, der­for kan det være lurt å legge til stikko­rd som sier ennå mer om det konkrete innhold­et. Har hov­ed­fokuset i språk­sam­lin­gen f.eks “prepo­sisjon­er” så er det fint å legge til som stikkord.