Ressurser

Veiledningsfilmer

Alle App­Tips og veiled­nings­filmene lig­ger på Vimeo

 1. Intro til pros­jek­tet og Pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse, oblig­a­torisk i opp­starten
 2. Ressurs­film Kreativ bruk, oblig­a­torisk i opp­starten
 3. Ressurs­film Spill­glede i barne­ha­gen
 4. App­Tips Book Cre­ator, dig­i­tale bøk­er, oblig­a­torisk i opp­starten
 5. App­Tips iMovie
 6. App­Tips iStop­Mo­tion -ani­masjon
 7. App­Tips Pic­Col­lage – foto­col­lage, som doku­men­tasjon, lage egn­er essurs­er, kan settes inn som sider i Book Cre­ator
 8. App­Tips Toon­Cam­era, bilder og film ser ut som teg­ne­serie
 9. App­Tips Teg­ne­brett
 10. App­Tips Kids can­vas, uten lyd
 11. App­Tips Sound­Touch
 12. App­Tips Bukkene B

Eksterne linker:

Hvor­dan lag film med Win­dows Moviemak­er 6, se HER.

Noen filmer er for alle, andre filmer er kun for Nor­lan­dia barne­ha­gene og krev­er der­for pas­sord.

Om kreativ bruk

Ressurs­film Kreativ bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen from Nor­lan­dia Barne­ha­gene on Vimeo.

Spillglede i barnehagen

IKT i barnehagen

Apper til bruk i barne­hage, App-tips

Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen.

Apper testet ut og brukt i pros­jek­t­barne­ha­gene, app­Tips.

Barne­hage­bloggen Myr­ertop­pen barne­hage, inn­legg med IKT relaterte aktiviteter. Ped­a­gogisk og kreativ bruk av iPad.

Opplysning og informasjon:

Barne­hage­blogg om medi­er og IKT- Nina Bøl­gan

Pros­jek­t­blogg, pilot­pros­jek­tet Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­gen

Forskning:

Game Play Has No Neg­a­tive Impact on Kids, UK Study Finds, 14.11.2013, se HER

Video Games Play May Pro­vide Learn­ing, Health, Social Ben­e­fits, Review Finds, 25.11.2013, se HER

THE IPAD AS A TOOL FOR PLAYMETHODOLOGICAL CONSIDERATIONS, auguat 2013, se HER

NB: Inn­legg på bloggen er erfaringer fra under­teg­nedes ped­a­gogiske prak­sis

Annen pedagogisk praksis på nett:

Net­tbrett i Kris­tiand­san barne­ha­gene har  latt seg inspirere av Myr­ertop­pen barne­hage og vi blir så inspir­er tilbake

Barn og dig­i­tale verk­tøy- Mar­i­anne Und­heim

Ani­masjon i skolen- Bente Aasheim

Kun­st, estetikk og læring- Ann-Hege Lorvik Water­house

Forskn­ingsnettverk Barn og rom- Nettverk av Høyskol­er som job­ber med Barn og rom

Aktuelle Nettsteder:

Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen

Del og bruk, del det du har, bruk det du får

IKT i barne­ha­gen på del og bruk

I media:

Aften­posten søndag, Kam­p­en og barnebokas sjel mars 2012

Aften­posten lørdag, iGen­erasjo­nen, feb­ru­ar 2011

Kamille Mor og barn, iPad i barne­ha­gen, jan­u­ar 2011

Aten­posten  ‚Lek med iPad, okober 2011

Barnehage.no, iPed i barne­ha­gen, juli 2011

Dagens Næringsliv, Jeg flyr, april 2011