Profesjonsfaglig digital kompetanse

Eksempler på mitt arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse:

Skjerm­bildene under er fra fag­blog­ger jeg har oppret­tet, bloggen Myr­ertop­pen barne­hage ble oppret­tet i 2010 og driftes videre av ansat­te i barne­ha­gen. Pros­jek­t­bloggen Nor­lan­dia barne­ha­gen ble avs­lut­tet i 2015, men med ett par pub­lis­eringer før jeg avs­lut­tet mitt arbei­ds­forhold i Nor­lan­dia barne­ha­gene jan­u­ar 2018.

Barne­ha­genes ansat­te skal få kunnskaper, hold­ninger og erfaringer slik at deres dig­i­tale kom­petanse øker. På den måten sikr­er vi at alle barn i barne­hager får erfaringer med hen­sik­tsmes­sig bruk av dig­i­tale verk­tøy. Pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse i barne­ha­gen bør han­dle om kreativ bruk, innsikt i ped­a­gogiske pros­ess­er, IKT som verk­tøy i spe­sialped­a­gogikk, språkop­plæring og andre læring­spros­ess­er. Bilde­bruk, etikk, per­son­vern, barne­ha­gen i sosiale medi­er og tradis­jonelle medi­er. Doku­men­tasjon og ped­a­gogisk bruk av doku­men­tasjon.

Barne­ha­gen må være bevisst hva de kom­mu­nis­er­er ut og åpn­er opp for av del­ing fra sin virk­somhet, særlig doku­men­tasjon om bar­na. Fokus på de vok­snes defin­isjon­s­makt i doku­men­tasjon­sar­bei­det, per­son­vernloven har sine begren­sninger da barne­hageansat­te også har ans­var for at bar­nas integritet ivare­tas.

Utgangspunk­tet for hen­sik­tsmes­sig bruk er ped­a­gogiske- og kreative pros­ess­er. Slike pros­ess­er kan være både vok­s­enini­tierte og/eller starte i barne­grup­pa. Dig­i­tale verk­tøy skaper nye muligheter i eksis­terende prak­sis og kan starte unike pros­ess­er som videre­føres i mer tradis­jonelle ram­mer. Fortel­ler­glede, analoge og dig­i­tale bøk­er, skape egene bøk­er, lage filmer, aimasjon, dig­i­tal skat­te­jakt m.m.

Mediein­ntrykk kan påvirk­er leken- barne­ha­gen kan da bidra til felles refer­anser om det er få av mange som ikke har de samme refer­ansene. På samme måte som når vi f.eks leser Karde­mom­me­by om mange har vært på teater i hel­gen og vi ser det påvirk­er leken. Spill, foto, lage film, teg­ninger, finne ut mer om det bar­na er inter­essert i og for­di det er gøy.

Sosial utjevning

Barne­ha­gen har som man­dat og være sosialt utjev­nende. Det han­dler både om de bar­na som spiller aleine hjemme og det han­dler om de som ikke har til­gang. I barne­ha­gen skal alle få erfare sosiale pros­ess­er og kreativ bruk.

Pedagogisk oppfølging

Det er ikke gitt det er hen­sik­tsmes­sige pros­ess­er for­di bar­na tilsynela­tende er fornøyde, de vok­sne må være tilst­ede, følge opp og vite hva som skjer. Der­for er det avgjørende at barne­ha­genes ansat­te har pro­fesjonsfaglig dig­i­tal kom­petanse.