iPhone i barnehagen

Jeg bruker mer og mer min iPhone 4 i doku­men­tasjons øyemed i barne­ha­gen. Den er lett tilgjen­gelig, har alle verk­tøyer et skjermtrykk unna. Jeg er klar over per­son­vern­prob­lematikken og kom­mer tilbake til det ved senere anledning. Bilder: Jeg tar en stor...

Blogg som dynamisk arkivskap

Vi som job­ber i barne­hage har behov for å doku­mentere deler av vår virk­somhet. Det hjelper oss i etter­ar­bei­det og erfar­ingslærin­gen som til enhver­tid pågår i de fleste barne­hager. Blogg kan være en arena for sys­tem­a­tis­er­ing av ped­a­gogisk...
Hjelpe sammen, klare sammen

Hjelpe sammen, klare sammen

Å “klare sam­men” han­dler om å gi bar­net den støt­tende hjelpen som skal til uten at det  fratas muligheten til selv å være den aktive i situasjonen. Edit: Det var en av to-tråringene i barne­ha­gen som lanserte “Klare sam­men, eller  hjelpe sam­men” som...
Side 5 av 512345