Nordisk IKT prosjekt

Jeg har startet opp et Nordisk IKT pros­jekt i Myr­ertop­pen barne­hage. Vi samar­bei­der med barne­hager i de Nordiske lan­dene; Dan­mark, Sverige og Fin­land. Mulig vi avs­lut­ter med Island men foreløpig er det oss fire. Vi vok­sne i de ulike barne­ha­gene kom­mer...

Dokumentasjon og definisjonsmakt

Ungene lærer gjen­nom egen lek, i sam­spill og i kreative pros­esser. Kan­skje er det der de lærer mest? Vi vok­sne skal være obser­vante på hva som skjer slik at vi kan bidra der det er nød­vendig sam­tidig som vi må trå var­somt for ikke å øde­legge dynamikken i...

Gode spillvaner

Av og til spiller vi spill i barne­ha­gen bare for å spille spill. Der det er sagt, katta ut av sekken! Slik kan man vel ikke si, i hvert fall ikke uten å si noe mer? Noe mer om utvikling? Læring? Sosial utjevn­ing? Kreativ bruk? Noen ganger spiller vi spill for å...
Side 3 av 512345