Oppdragsgivere

Opp­drags­gi­vere

Frogn kom­mune, Modum kom­mune, Tvedestrand kom­mune, Settda­gene, Aka­sia, Rykkin kom­mune, Bergen kom­mune, Skrivesen­teret, Askøy kom­mune, Bydel Vestre Aker, Ski kom­mune, Norsk kul­turskol­eråd, Bydel Nor­dre Aker, Pio­ner barne­hager, NTNU, Nasjon­alt sen­ter for kunst og kul­tur i opplærin­gen og Rik­skon­sertene i samar­beid med Høyskolen i Oslo og Aker­shus, Tromsø kom­mune, Utdan­ningse­taten i Oslo (Helse– og oppvek­stfag), Fag­for­bun­det, Utdan­nings­for­bun­det, Moss kom­mune, Øvre Eiker kom­mune, Stat­sPed, Oslo kom­mune, Øst­landske lær­erstevne, Fredrik­stad kom­mune, Aurskog-Høland kom­mune, Gyro event, Frelsesarmeens barne­hager, Sur­nadal kom­mune (kom­petanseløftet), Nord-Norge kon­fer­ansen, Sandnes kom­mune, Bærum kom­mune, Frilufts­barne­ha­gene (Oslo), Giske kom­mune, Bærum kom­mune, Høyskolen i Oslo og Aker­shus, Høyskolen i Volda, Åle­sund kom­mune, Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen (2011-d.d) , Bydel Nord­strand,  Utdan­nings­di­rek­toratet, NTNU (Nkul kon­fer­ansen 2013, 2014 og 2015), Stif­telsen IMTEC, Pors­grunn kom­mune, Hede­mark fylkeskom­mune, Dram­men kom­mune, NRK, Utdan­nings­for­bun­det, Barne­hage­fo­rum, Utviklingsforum,

+Div barne­hager. Mange av opp­drags­giverne har jeg job­bet for gjen­tatte ganger.

Kon­fer­anser 2016–2017

Øst­land­ska lær­erstevne, 2017

Settda­gene, 2017

Settda­gene, 2016

Sam­men for kvalitet, fagdager i Bergen 11 nov, 2016

Kon­fer­anser 2015

Nasjon­alt sen­ter for skriveop­plæring og skrive­forsk­ing, Kon­fer­ansen Små forskere i skrift­språket, 3 juni 2015

NKUL, national Kon­fer­anse for IKT i lærin­gen, 6. til 8. mai i Trondheim

Norsk kul­turskol­eråd, Nasjon­alt sen­ter for kunst og kul­tur i opplærin­gen og Rik­skon­sertene arran­gerer i samar­beid med Høgskolen i Oslo og Aker­shus kon­fer­ansen KYKELIKY– kul­tur for de yng­ste. Tirs­dag 21 og ons­dag 22 april

Barne­hagekon­fer­ansen, Lek­ende og skapende pros­esser med dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen, 12 feb­ruar, Bergen se HER

Kri­tisk og kreativ, fokus IKT i barne­ha­gen, 19 jan­uar, se HER

Kon­fer­anser 2014

Øst­landske lær­erstevne, fredag 31 okto­ber og lørdag 1 novem­ber. For mer info: Øst­landske lærerstevne

Gratiskurs hos Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen, les mer HER

SPOT 2014 – kon­fer­anse om spe­sialped­a­gogikk og teknologi, tors­dag 27. novem­ber 2014. For mer info, SPOT 2014

Nord-Norge kon­fer­ansen, se HER

National kon­fer­anse for IKT i lærin­gen, Trond­heim 7–9 mai, Se HER

Læremi­dler for fremti­den, Utdanningsdirektoratet

NBB dagene i Dram­men kom­mune, storkon­fer­anse over to dager med 1000 delt­agere, Norges beste barnehage

Kon­fer­anser 2011–2013

Læring for fremtiden

Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen og ProTed, Link til kon­fer­ansen, Læring for fremti­den, Oslo

Barne­hagekon­fer­ansen 2013:

Vi må. Arrangert av Høgskulen i Volda Barne­hagekon­fer­ansen saman med Utdan­nings­for­bun­det Møre og Roms­dal og Fylkesman­nen i Møre og Roms­dal, oppvekst– og utdanningsavdelinga.

NKUL, kon­fer­anse for IKT i læringen:

Som vin­ner av Norsk ped­a­gogisk dataforen­ings Gulle­plepris 2013 holdt jeg fore­drag om Dig­i­tal prak­sis i barne­ha­genNKUL 2013 

7 min inn­legg om blogg som doku­men­tasjonsverk­tøy for barne­ha­gen på Norges første Teach­Meet

Utviklings­fo­rum, heldags konferanse:

iPad og ped­a­gogikk for gen­erasjon Touch, Ped­a­gogisk bruk av iPad i barnehagen

Barne­hage 2012:

Inn­legg: Dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen (barn og dig­i­tale verk­tøy og barne­hage­blog­ging). Barne­hage 2012

Klikk der, Åle­sund 2012:

Klikk der Åle­sund, Kon­fer­anse om IKT i barne­ha­gen 2012 — Inn­legg: Dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen (barn og dig­i­tale verk­tøy og barnehageblogging).

Game on, Sandnes:

Game on, KinoKino i Sandnes. Hva har dataspill med læring å gjøre? Sem­i­nar for lærere/førskolelærere 2012– Inn­legg: Spill har egen­verd, dig­i­tal virk­somhet i barnehagen

Klikk der, Oslo 2012:

Klikk der Oslo, Kon­fer­anse om IKT i barne­ha­gen 2012 — Inn­legg, Dig­i­tal virk­somhet i barne­ha­gen (barn og dig­i­tale verk­tøy og barne­hage­blog­ging). Aktuelle lenker

Kurs­dag for Trond­heims­barne­ha­gene i Oslo:

Barn og IKT for Trond­heim kom­mune 2011 — Inn­legg, Kreativ bruk av iPad.

Sen­teret for IKT i utdanningen:

Nyskapende samar­beid med IKT-næringen, møte på Sen­teret for IKT i utdan­nin­gen 2011 — Inn­legg, Kreativ bruk av dig­i­tale verktøy.

Film­fes­ti­valen i Haugeund:

Pit­Stop Hauge­sund, Work­shop under film­fes­ti­valen i Hauge­sund 2011 — Inn­legg, Fra kon­sument til produsent.