Etikk og personvern

Bilder i barnehagen

Bilder av en gruppe kan også være portret­tbilder og kan ikke deles uten sam­tykke med min­dre det er snakk om offentlige arrange­menter. Vi kan ikke kalle arrange­menter i en barne­hage for offentlige, da det er innen­for barne­ha­gens ram­mer og enkelte forel­dre fak­tisk krysser av for at deres barn ikke skal avfo­tograferes på sam­tykkeskje­maer.

Vi har ingen garantier for hva bar­net synes om bilde­bruken når de er eldre, det må barne­ha­gen ta høyde for når de dis­tribuer­er bilder. Dermed strekker ikke sam­tykke og per­son­vernloven til for dis­tribusjon av bilder fra barne­ha­gens virk­somhet.

Hva sender vi fra oss og er det gre­it? Bilder sendt fra barne­ha­gen, er barne­ha­gens ans­var.

I beste mening, et veiled­ning­shefte om bilder av barn på nett fra Datatil­synet

Reflekter over

Er det uprob­lema­tisk å dis­tribuere dig­i­tale bilder av glade barn i barne­ha­gen?

Har vi kon­troll på hvor de videre­sendes eller hvor­dan de brukes?

Føler vi at det er en vik­tig del av forel­dresamar­bei­det? I så fall er vi da bevis­ste nok i hvor­dan og hvor­for vi tar bildene og hvor­dan og hvor­for vi bruk­er dem?

Pre­sen­ter­er vi bilder vi ikke har tenkt gjen­nom hvor­for vi tok i bruk?

Hvor­dan kan bildene oppleves av andre? Kan enkelte grup­pe­bilder oppleves kao­tiske?

Har vi med grå­tende barn midt i mylderet? Har vi med barn som ikke ser ut til å trives? Hvor­dan kan det oppleves for forel­drene?

Tar vi bilder når vi egentlig burde vært midt oppi barne­grup­pa og gjort noe annet?

Slet­ter barne­ha­gen bilder når bar­na slut­ter i barne­ha­gen?

Hvem har til­gang til bildene?

Finnes det felles ser­vere hvor infor­masjon fra barne­ha­gen opp­be­vares? Og i så fall blir det tatt back­up av dette og hvor leg­ger den infor­masjo­nen seg?

Definisjonsmakt

Vi må tydelig­gjøre noen felles ret­ningslin­jer som vern­er om og beskyt­ter bar­na. Det han­dler om vår defin­isjon­s­makt og hvor­dan vi leser situ­asjo­nen. Der­for kan det være en god idé å snakke med barn i etterkant av en situ­asjon som har blitt omgjort til prak­s­is­fortelling om bar­nas aktiviteter og sam­spill. Det han­dler om bilde­bruk, forståelse av situ­asjo­nen og definer­in­gen av den.

Reflekter over

Synes bar­na det er ok å bli tatt bilde av?

Er det enkelte barn som opplever at det er litt masete med dette kam­er­aet og føle disse blikkene når de bare lek­er?

Kan vi formi­dle dette øye­b­likket uten å bruke kam­era?