Dokumentasjon og definisjonsmakt

Ungene lær­er gjen­nom egen lek, i sam­spill og i kreative pros­ess­er. Kan­skje er det der de lær­er mest? Vi vok­sne skal være obser­vante på hva som skjer slik at vi kan bidra der det er nød­vendig sam­tidig som vi må trå var­somt for ikke å øde­legge dynamikken i...

Viktigheten av kreativitet

Kreativitet ekspert Sir Ken Robin­son utfor­dr­er hvor­dan vi ser på utdan­nin­gen av våre barn. Han ønsker en endring i hvor­dan vi ser på barn og læring og men­er at det utdan­ningssys­temet vi har elim­iner­er kreativ tekn­ing, samar­beid rundt ideer og nyskap­ing....
Side 2 av 212