Virksomhetsplan for IKT i barnehagen

IKT i barne­ha­gen skal dreie seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og vok­sne. Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Men det for­dr­er opp­merk­somme vok­sene som kan bruke disse verk­tøyene...
iPad i barnehagen

iPad i barnehagen

Vi tok i bruk app­likasjo­nen “Birds of North­ern Europe” i bar­na­ha­gen tidligere i høst, til glede for bar­na i barne­ha­gen.  Jeg har brukt den med små­grup­per i ulike situ­asjon­er gjen­nom hele høsten, på freda­gen tok jeg den i bruk til en liten...

iPhone i barnehagen

Jeg bruk­er mer og mer min iPhone 4 i doku­men­tasjons øyemed i barne­ha­gen. Den er lett tilgjen­gelig, har alle verk­tøy­er et skjermtrykk unna. Jeg er klar over per­son­vern­prob­lematikken og kom­mer tilbake til det ved senere anled­ning. Bilder: Jeg tar en stor...
Hjelpe sammen, klare sammen

Hjelpe sammen, klare sammen

Vok­sen­hjelp til ytter­streken, veiled­ning men med egen strek innen­for For lavt nede på arket til kropp, hva med høy kro­ne i stede… Med litt tren­ing er det ikke grenser for hva man kan få til, høy­helte sko… Klare selv! Å “klare sam­men” han­dler om å gi bar­net...
Side 6 av 6« Første...23456