Digital kompetanse i barnehagen

Digital kompetanse i barnehagen

Dig­i­tale verk­tøy bør ha plass i ped­a­gogiske virk­somheter som barne­hage og skole.  Det er ikke syn­onymt med at jeg er bekym­ret for barne­hage­barn og deres plass i et tek­nol­o­gisk ori­en­tert arbei­d­sliv. Teknolo­gien er utviklin­gen, det er også vi...
Minecraft, en kort forklaring

Minecraft, en kort forklaring

I Myr­ertop­pen barne­hage har Minecraft tid­vis blitt spilt av bar­na og i forbindelse med et pros­jekt om hus. På bloggen Ped­a­gogisk prak­sis er det en beskriv­else av Minecraft i barne­ha­gen. Minecraft i Myr­ertop­pen barne­hage startet med...
“For” pedagogisk

For” pedagogisk

Ped­a­gogis­eres, eller “for” ped­a­gogisk- hva er det? Primært opp­tatt av å se og skvise inn forhånds­de­fin­erte læringsmål i bar­nas lek, er etter mitt skjønn det mot­satt av ped­a­gogisk. Jeg skulle ønske at man tok opp begrepet til vur­der­ing. Det brukes hver...
Digital praksis i barnehagen

Digital praksis i barnehagen

Da er vi inne i siste fase av bokpros­jek­tet. Erfaringer fra Myr­ertop­pen barne­hage og reflek­sjon­er fra pros­essen utgis om noen få uker.  Jeg gled­er meg til å se fer­di­ge resul­tat. Utgangspunkt og tilnærm­ing, fra kon­sument til...
Side 2 av 612345...Siste »