Dokumentasjon og definisjonsmakt

Ungene lærer gjen­nom egen lek, i sam­spill og i kreative pros­esser. Kan­skje er det der de lærer mest? Vi vok­sne skal være obser­vante på hva som skjer slik at vi kan bidra der det er nød­vendig sam­tidig som vi må trå var­somt for ikke å øde­legge dynamikken i...
Blogg som dokumentasjonsverktøy

Blogg som dokumentasjonsverktøy

Inten­sjo­nen med å blogge fra barne­ha­gen er å ha en arena for sys­tem­a­tis­er­ing av ped­a­gogisk doku­men­tasjon. Vi skaper oss et gal­leri og dynamisk arkivskap.  Vi har av ulike grun­ner valgt å anonymis­ere bildene og job­ber bevisst med etikkiken rundt det å...
Side 1 av 212