Sansemotorikk og estetiske dimensjoner

Sansemotorikk og estetiske dimensjoner

  Sanse­mo­torikk– sam­spillet mel­lom sansene og beveg­elsesap­pa­ratet. Sanse­mo­toriske opplevelser og aktiviteter kan være mye forskjel­lig, felles for eksem­p­lene i dette inn­legget er at vi har benyt­tet pro­jek­tor som verktøy. Sanse­mo­torikk Når bar­net...